ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023 (11-01-2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 (11-01-2023)

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5184297 – Υποέργο 1 «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» και αντικείμενο την υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητή/-τριας στα πλαίσια ΠΕ1: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακ. έτους 2022-2023,το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2022-2023) οι φοιτητές του Ιδρύματος έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν την Πρακτική τους Εξάσκηση, κατά το 6ο, 8ο ή 10ο εξάμηνο των σπουδών τους, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Η επιλογή των ασκούμενων φοιτητών γίνεται με αντικειμενικά – ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως αυτά που εφαρμόστηκαν και τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη (2015-16,  2016-17, 2017-18, 2018-19,2019-2020, 2020-21 & 2021-22):

α) Ο αριθμός των θέσεων ανά Τμήμα Σπουδών θα κατανεμηθεί στους φοιτητές του 6ου, του 8ου και του 10ου εξαμήνου σπουδών σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί (το 60% των διαθέσιμων θέσεων προσφέρεται στο 10ο εξάμηνο και το 40% στο 6ο & 8ο εξάμηνο):

Πίνακας κατανομής των διαθέσιμων θέσεων Πρακτικής Άσκησης, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, στους φοιτητές του 6ου, 8ου και 10ου εξαμήνου σπουδών του Γ.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23:
Τμήμα ΣπουδώνΕξάμηνο Σπουδών Σύνολο
6ο8ο10O
1: Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής10102949
2: Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής661729
3: Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής            551525
4: Τμήμα Βιοτεχνολογίας661931
5: Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου      661729
6: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης551727
7:  Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού    9918
8: Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος459
Σύνολο θέσεων:  5152114217

β) για τους φοιτητές του ίδιου Τμήματος Σπουδών που φοιτούν στο ίδιο εξάμηνο (6ο, 8ο ή 10ο), προτεραιότητα θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας, οφείλοντας παράλληλα τα λιγότερα μαθήματα. Διευκρινίζεται ότι κύριο κριτήριο κατάταξης αποτελεί ο αριθμός των μαθημάτων που έχει ολοκληρώσει κάθε φοιτητής/τρια και σε περίπτωση ίδιου αριθμού ολοκληρωμένων μαθημάτων, θα ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση επιλογής ή στις πρώτες θέσεις των επιλαχόντων-αναπληρωματικών, η σειρά θα καθοριστεί μετά από δημόσια κλήρωση, που θα είναι ανοικτή σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Φοιτητές της κατηγορίας ΑΜΕΑ δύναται να επιλεγούν κατ’ εξαίρεση του παραπάνω κανόνα,

γ) η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του 10ου εξαμήνου θα γίνει αποκλειστικά και μόνο κατά την εαρινή περίοδο (άνοιξη), από 3 Απριλίου 2023 έως και 2 Ιουνίου 2023 (υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης). Οι φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου θα ασκηθούν για διάστημα 2 μηνών, αποκλειστικά και μόνο κατά την χρονική περίοδο από αρχές Ιουλίου μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου (θερινή περίοδος, θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση εγκαίρως),

δ) σε περίπτωση που μέρος των προσφερόμενων θέσεων στους φοιτητές του 10ου εξαμήνου ενός ή περισσοτέρων Τμημάτων σπουδών δεν καλυφθεί λόγω μειωμένης ζήτησης, από τους φοιτητές του-των εν λόγω Τμήματος-Τμημάτων, δύναται οι περισσευούμενες θέσεις να δοθούν αναλογικά σε φοιτητές του 10ου εξαμήνου άλλων Τμημάτων σπουδών. Σε περίπτωση που περισσέψουν θέσεις (λόγω μικρότερου αριθμού αιτήσεων από τους φοιτητές του 10ου εξαμήνου συγκριτικά με τις προσφερόμενες θέσεις), οι πλεονάζουσες θέσεις θα μεταφερθούν και θα ισομοιραστούν στους φοιτητές του 6ου και του 8ου εξαμήνου του ιδίου Τμήματος Σπουδών,

ε) οι ασκούμενοι ενημερώνονται και εκπαιδεύονται σε θέματα ασφαλείας στο χώρο εξάσκησης τους και διατηρούν Ημερολόγιο Εργασιών, το οποίο συμπληρώνουν οι ίδιοι, και το παραδίδουν μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ. Από το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 280 ευρώ ανά φοιτητή/-τρια, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής ασφάλισής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΕΦΚΑ 1%, επί της 12ης ασφαλιστικής κλάσης έναντι ατυχήματος),

στ) διευκρινίζεται ότι στην παρούσα φάση δεν μπορούν να συμμετάσχουν ασκούμενοι που είχαν επιλεγεί και επιδοτηθεί στις προηγούμενες φάσεις της συγκεκριμένης Πράξης (ΕΣΠΑ),

ζ) σημειώνεται ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών δύναται να πραγματοποιηθεί τόσο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όσο και σε φορείς του δημόσιου τομέα (με εξαίρεση το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), με την προϋπόθεση να διαθέτουν γεωπόνο ή άλλο επιστήμονα λοιπών συναφών γνωστικών αντικειμένων με αυτά του αντίστοιχου Τμήματος, που θα έχει την ευθύνη επίβλεψης της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών,

η) οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναφέρονται στις σχετικές ανακοινώσεις ( http://praktiki-espa.aua.gr/ ),

θ) ο/η ασκούμενος/-η στο χώρο της άσκησης του/της υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας του Φορέα Απασχόλησης, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, να  τηρεί τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας όσον αφορά τον SARS-Cov-2 (COVID-19) (για όσο βρίσκονται σε ισχύ)καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το λοιπό προσωπικό του Φορέα Απασχόλησης,

ι) γνωστοποιείται ότι με βάση τις δημοσιεύσεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όσον αφορά τον SARS-Cov-2 (COVID-19) υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχουν ορισμένες αλλαγές,

κ) τέλος, τονίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για να επιδοτηθούν μέσω της παρούσης πρόσκλησης:

1) Δεν πρέπει να απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους ωραρίου,

2) Δεν πρέπει να εργάζονται ως υπάλληλοι του δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβάνονται και τα σώματα ασφαλείας),

3) Δεν πρέπει να βρίσκονται στη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας,

4) Να μην έχουν πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση σε προηγούμενο εξάμηνο σπουδών μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και Καινοτομία, 2014-2020»,

5) Να μην στοιχειοθετείται συγγένεια (Β’ βαθμού και άνω, σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ’ αγχιστείας), όπως και συζυγική σχέση, με το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης, σε κάθε περίπτωση συγγένειας Β’ βαθμού και άνω όπως και συζυγικής σχέσης με άλλο πρόσωπο απασχολούμενο στον φορέα – επιχείρηση, το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να ορισθεί ως επιβλέπων εκ μέρους του Συνεργαζόμενου Φορέα.

Ακολουθεί το οργανωτικό σχήμα της ομάδας του έργου: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
ΟνοματεπώνυμοΡόλος / Αρμοδιότητα
Παπλωματάς Επαμεινώνδας,  Καθηγητής (e-mail: epaplom@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής.
Χαρισμιάδου Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια (e-mail: ahus7ham@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής.
Καρανικόλας Παύλος, Αναπλ. Καθηγητής (e-mail: pkaranik@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Κοσμίδης Νικόλαος, Επίκ. Καθηγητής (e-mail: ncosmidis@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Βιοτεχνολογίας.
Μασούρας Θεοφύλακτος, Καθηγητής (e-mail: theomas@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.
Κάργας Γεώργιος, Καθηγητής (e-mail: kargas@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής.
Κωφάκης Πέτρος, Επίκ. Καθηγητής (e-mail: kofakis@aua. gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού.
Φωτιάδης Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής (e-mail: gefotiadis@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.
Ατσαλίνου Κατερίνα, Εξωτερικός συνεργάτης (e-mail: praktiki-espa@aua.gr )Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.
Λαδικού Εύα, Εξωτερικός συνεργάτης (e-mail: praktiki-espa@aua.gr )Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.
Αντωνίου Ευαγγελία, Εξωτερικός συνεργάτης (e-mail: gpateiste@aua.gr )Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.
Παπαδάκης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής (e-mail: papadakis@aua.gr )Ιδρυματικός Υπεύθυνος.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (αποκλειστικά και μόνο για φοιτητές του 9ου εξαμήνου που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το 10ο εξάμηνο σπουδών τους)

Πρακτική άσκηση στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα (εκτός του ΓΠΑ): Η πρακτική κατά το 10ο εξάμηνο σπουδών θα πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε φορέα υποδοχής, ιδιωτικό ή δημόσιο (εκτός του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών), με την προϋπόθεση να διαθέτουν γεωπόνο ή άλλο επιστήμονα, που θα έχει την ευθύνη επίβλεψης της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών. Πληροφορίες παρέχονται από το Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Γ.Π.Α. καθώς και από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, πριν από την υποβολή της αίτησής τους, οι φοιτητές πρέπει να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο του φορέα, που ενδιαφέρονται να ασκηθούν πρακτικά, προκειμένου να εξασφαλίσουν θέση πρακτικής άσκησης για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται παρακάτω. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φορέας υποδοχής του φοιτητή/-τριας δεν επιβαρύνεται καθόλου οικονομικά. Τόσο οι αμοιβές των φοιτητών όσο και οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές τους εισφορές καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μοναδικές υποχρεώσεις του Φορέα Υποδοχής είναι να ανοίξει (εάν δεν το έχει κάνει ήδη) λογαριασμό στα συστήματα ΑΤΛΑΣ ( Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ, https://submit-atlas.grnet.gr ) και ΕΡΓΑΝΗ ( Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, https://eservices.yeka.gr ), προκειμένου να δηλώσει τα στοιχεία του/της πρακτικά ασκούμενου/-νης φοιτητή/-τριας, πριν την ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης του/της, αλλά και κατά την λήξη αυτής (Έντυπο 3.5 ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ).

Διάρκεια πρακτικής άσκησης: Οι φοιτητές του 10ου εξαμήνου θα ασκηθούν, σύμφωνα με το ωράριο του εκάστοτε φορέα υποδοχής, για 2 μήνες πλήρους απασχόλησης, με την προϋπόθεση ότι τους υπολείπεται αντίστοιχο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης.

Περίοδος πρακτικής άσκησης: Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του 10ου εξαμήνου θα γίνει αποκλειστικά και μόνο κατά την εαρινή περίοδο (άνοιξη), από 3 Απριλίου 2023 έως και 2 Ιουνίου 2023.

Υποβολή αιτήσεων: Οι φοιτητές  9ου εξαμήνου που ενδιαφέρονται να κάνουν την Πρακτική τους Εξάσκηση μέσω ΕΣΠΑ, κατά τη διάρκεια του 10ου εξαμήνου των σπουδών τους, θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την Αίτησή τους, από 11 Ιανουαρίου 2023 έως και 12 Φεβρουαρίου 2023 μέσω του υπερσυνδέσμου: https://forms.gle/gJZYmAcrRHPtoXiE6

Μετά την συμπλήρωση και την υποβολή της Αίτησής τους, οι αιτούντες θα λαμβάνουν ηλεκτρονική επιβεβαίωση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Σε περίπτωση μη λήψης μηνύματος επιβεβαίωσης, εντός 24ωρου, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Γ.Π.Α (δια ζώσης, με email ή τηλεφωνικά), εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας, από την στιγμή υποβολής της Αίτησής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ, η οριστικοποίηση όλων των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/-τριες θα γίνεται 1-2 εργάσιμες ημέρες μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους, δια ζώσης, στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας. Οι  μη οριστικοποιημένες αιτήσεις ακυρώνονται αυτομάτως και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των φοιτητών.

Τα ονόματα των φοιτητών που θα επιλεγούν για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους  Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023. Η υποβολή τυχόν ενστάσεων θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023 έως και την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023, ενώ τα τελικά αποτελέσματα (οριστική κατάταξη) θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι ανεξάρτητη και δεν συσχετίζεται με τις αντίστοιχες διαδικασίες που ακολουθούνται από τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του ΓΠΑ. 

Ώρες λειτουργίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: Κατά την διάρκεια υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ δια ζώσης ή τηλεφωνικά τις εργάσιμες ημέρες από 12:00 έως και 17:00, καθώς και μέσω email ή messenger.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ βρίσκεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου (Κτιρίου Διοίκησης), δίπλα από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 529 48 25

E-mail: praktiki-espa@aua.gr

Ιστοσελίδα:  http://praktiki-espa.aua.gr

Facebook: https://www.facebook.com/PraktikiEspaAua

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Πράξης

Παπαδάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6ου & 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ (17-06-2022)

Δεδομένου ότι η περίοδος των ενστάσεων έληξε χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση επί των αρχικών αποτελεσμάτων για την επιλογή και κατάταξη των φοιτητών του 6ου και 8ου εξαμήνου, ανακοινώνεται ότι οριστικοποιείται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των ενδιαφερομένων φοιτητών που ανακοινώθηκε στις 8-6-2022, ο οποίος πλέον αποτελεί τον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6ου & 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ  (17-06-2022).

«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033175 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‹‹Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία›› του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  ‹‹Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση››.  

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι Logo_ESPA_EPANEK_2014_2020_ELKE4-1024x155.png

Πίνακας φθίνουσας κατάταξης υποψηφίων φοιτητών, κατά τμήμα σπουδών, με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και το μέσο όρο βαθμολογίας τους.

Προσοχή, στην στήλη (Επιλογή) σημειώνονται με «ΝΑΙ» οι επιλεγέντες και με «ΟΧΙ» οι μη επιλεγέντες φοιτητές.

ΤμήμαΕξάμηνοΑ.Μ.Επιλογή*Διάρκεια Πρακτικής σε μήνες
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6419035ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6419146ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6419090ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6419056ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6419032ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6419007ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6419149ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6419091ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6419156ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6419161ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8418060ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8418032ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8418062ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8418027ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8419162ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8418022ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8418134OXI01
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8418037ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8418103ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8418069ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8418055ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8418015ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8418086ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8418054ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6619114NAI2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ8618001ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ8618048ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ8618006ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ8618107ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6319046ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6319060ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6319002ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6319012ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6319115ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6319080ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6319065NAI2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6319050ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6319034ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6319014ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6319067ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6319127ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6319044ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318078ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318058ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318041ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318112ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318032ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318046ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318035ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318079ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318008ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318040ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318104ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8317080ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318004ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318083ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318137ΟΧΙ02
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318076ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6219068ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6219105ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6219152ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6219140ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6219088ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6219149ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6219108ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8218066ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8218091ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8218106ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8218087ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8218080OXI01
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8218064ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8218121ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8218086ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8218099ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8218063ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ6519023ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ6519117ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ6519099ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ6519105ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ6519039ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ6519010ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ6519034ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518049ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518005ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518087ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518035ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518064ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518103ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518013ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518034ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518070ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518134ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518010ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518042ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518111ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518058ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518045ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518007ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518102ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518121ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119205ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119182ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119004ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119068ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119174ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119199ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119078ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119015ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119032ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119060ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119207ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119040ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119127ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119245ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119038ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119036ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119272ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119148ΟΧΙ02
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119024ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119219ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119076ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119086ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118112ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118075ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118009ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118142ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118143ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118114ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118020ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118038ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118108ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118040ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118110ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118083ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118158ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118079ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118153ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118161ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118162ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118088ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118100ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118150ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118210ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118001ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118085ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118204ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118105ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118170ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118195OXI01
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118025OXI01
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118070OXI01
* Το ΝΑΙ σημαίνει επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.

* Το ΟΧΙ σημαίνει μη επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.  

1 Με βάση την παρούσα ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι στην παρούσα φάση δεν μπορούν να συμμετάσχουν ασκούμενοι που είχαν επιλεγεί και επιδοτηθεί στις προηγούμενες φάσεις της συγκεκριμένης Πράξης (ΕΣΠΑ).

2 Επιλογή μόνο εφόσον ο/η φοιτητής/-τρια, για την εκπόνηση της Πρακτικής του/της Άσκησης μέσω  του προγράμματος ΕΣΠΑ, επιλέξει άμεσα Φορέα διαφορετικό από αυτόν που έχει δηλώσει στην αρχική του αίτηση.   
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι Logo_ESPA_EPANEK_2014_2020_ELKE4-1024x155.png

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6ου & 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ (08-06-2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6-8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ  (08-06-2022)

«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033175 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‹‹Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία›› του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  ‹‹Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση››.  

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι Logo_ESPA_EPANEK_2014_2020_ELKE4-1024x155.png
Πίνακας φθίνουσας κατάταξης υποψηφίων φοιτητών, κατά τμήμα σπουδών, με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και το μέσο όρο βαθμολογίας τους.

Προσοχή, στην στήλη (Επιλογή) σημειώνονται με «ΝΑΙ» οι επιλεγέντες και με «ΟΧΙ» οι μη επιλεγέντες φοιτητές.    
ΤμήμαΕξάμηνοΑ.Μ.Επιλογή*Διάρκεια Πρακτικής σε μήνες
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6419035ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6419146ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6419090ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6419056ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6419032ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6419007ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6419149ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6419091ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6419156ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6419161ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8418060ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8418032ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8418062ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8418027ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8419162ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8418022ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8418134OXI01
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8418037ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8418103ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8418069ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8418055ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8418015ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8418086ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8418054ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6619114NAI2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ8618001ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ8618048ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ8618006ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ8618107ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6319046ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6319060ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6319002ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6319012ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6319115ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6319080ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6319065NAI2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6319050ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6319034ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6319014ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6319067ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6319127ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6319044ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318078ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318058ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318041ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318112ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318032ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318046ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318035ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318079ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318008ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318040ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318104ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8317080ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318004ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318083ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318137ΟΧΙ02
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8318076ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6219068ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6219105ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6219152ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6219140ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6219088ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6219149ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6219108ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8218066ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8218091ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8218106ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8218087ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8218080OXI01
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8218064ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8218121ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8218086ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8218099ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8218063ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ6519023ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ6519117ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ6519099ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ6519105ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ6519039ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ6519010ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ6519034ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518049ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518005ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518087ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518035ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518064ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518103ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518013ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518034ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518070ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518134ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518010ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518042ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518111ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518058ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518045ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518007ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518102ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8518121ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119205ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119182ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119004ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119068ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119174ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119199ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119078ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119015ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119032ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119060ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119207ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119040ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119127ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119245ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119038ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119036ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119272ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119148ΟΧΙ02
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119024ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119219ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119076ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119086ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118112ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118075ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118009ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118142ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118143ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118114ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118020ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118038ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118108ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118040ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118110ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118083ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118158ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118079ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118153ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118161ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118162ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118088ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118100ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118150ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118210ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118001ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118085ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118204ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118105ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118170ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118195OXI01
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118025OXI01
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8118070OXI01

* Το ΝΑΙ σημαίνει επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.

* Το ΟΧΙ σημαίνει μη επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.  

1 Με βάση την παρούσα ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι στην παρούσα φάση δεν μπορούν να συμμετάσχουν ασκούμενοι που είχαν επιλεγεί και επιδοτηθεί στις προηγούμενες φάσεις της συγκεκριμένης Πράξης (ΕΣΠΑ).

2 Επιλογή μόνο εφόσον ο/η φοιτητής/-τρια, για την εκπόνηση της Πρακτικής του/της Άσκησης μέσω  του προγράμματος ΕΣΠΑ, επιλέξει άμεσα Φορέα διαφορετικό από αυτόν που έχει δηλώσει στην αρχική του αίτηση.   

Για διευκρινίσεις και τυχόν υποβολή ενστάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (Υπόγειο Κεντρικού Κτιρίου ΓΠΑ), από 09 Ιουνίου έως και 16 Ιουνίου 2022 και ώρες 12-3 (τηλεφωνικά 2105294825 ή μέσω email: praktiki-espa@aua.gr ).

Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τις περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να κάνουν.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι αρχείο-λήψης-επανεκ-1024x111.jpg

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6ου και 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 (05-05-2022)

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033175 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» και αντικείμενο την υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητή/-τριας στα πλαίσια ΠΕ1.2 – Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22,το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2021-2022) οι φοιτητές του Ιδρύματος έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν την Πρακτική τους Εξάσκηση, κατά το 6ο ή 8ο ή 10ο εξάμηνο των σπουδών τους, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά και μόνο φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου σπουδών. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‹‹Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία›› του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  ‹‹Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση››.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι αρχείο-λήψης-επανεκ-1024x111.jpg

Η επιλογή των ασκούμενων φοιτητών γίνεται με αντικειμενικά – ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως αυτά που εφαρμόστηκαν και τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη (2015-16,  2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-2020 & 2020-21) και αναφέρονται στη συνέχεια. Γενικότερα, ισχύουν τα παρακάτω:

α) Ο αριθμός των θέσεων ανά Τμήμα Σπουδών κατανέμεται σύμφωνα τον Πίνακα που ακολουθεί:

Τμήμα ΣπουδώνΕξάμηνο ΣπουδώνΣύνολο
6ο8ο
1: Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής191938
2: Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών121325
3: Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής            101020
4: Τμήμα Βιοτεχνολογίας91019
5: Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου111324
6: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης101121
Σύνολο θέσεων:  7176147

β) για τους φοιτητές του ίδιου Τμήματος Σπουδών που φοιτούν στο ίδιο εξάμηνο (6ο ή 8ο), προτεραιότητα θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας (κριτήριο Α), οφείλοντας παράλληλα τα λιγότερα μαθήματα (κριτήριο Β). Διευκρινίζεται ότι κύριο κριτήριο κατάταξης αποτελεί ο αριθμός των μαθημάτων που έχει ολοκληρώσει κάθε φοιτητής/τρια και σε περίπτωση ίδιου αριθμού ολοκληρωμένων μαθημάτων, θα ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση επιλογής ή στις πρώτες θέσεις των επιλαχόντων-αναπληρωματικών, η σειρά θα καθοριστεί μετά από δημόσια κλήρωση, που θα είναι ανοικτή σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Φοιτητές της κατηγορίας ΑΜΕΑ δύναται να επιλεγούν κατ’ εξαίρεση του παραπάνω κανόνα,

γ) οι φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου θα ασκηθούν για διάστημα 2 μηνών, κατά την περίοδο μεταξύ του τέλους των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2021.  Σε περίπτωση που δεν τροποποιηθεί το ισχύον, κατά την ανακοίνωση της παρούσης πρόσκλησης, ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματός μας, προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της θερινής πρακτικής άσκησης είναι η 18η Ιουλίου 2022,

δ) σε περίπτωση που μέρος των προσφερόμενων θέσεων στους φοιτητές του 6 & 8ου εξαμήνου ενός ή περισσοτέρων Τμημάτων σπουδών δεν καλυφθεί λόγω μειωμένης ζήτησης, από τους φοιτητές του-των εν λόγω Τμήματος-Τμημάτων, δύναται οι περισσευούμενες θέσεις να δοθούν αναλογικά σε φοιτητές του 6 & 8ου  εξαμήνου άλλων Τμημάτων σπουδών,

ε) οι ασκούμενοι ενημερώνονται και εκπαιδεύονται σε θέματα ασφαλείας στο χώρο εξάσκησης τους και διατηρούν Ημερολόγιο Εργασιών, το οποίο συμπληρώνουν οι ίδιοι, και το παραδίδουν μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ. Από το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 280 ευρώ ανά φοιτητή/-τρια, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής ασφάλισής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΕΦΚΑ 1%, επί της 12ης ασφαλιστικής κλάσης έναντι ατυχήματος),

στ) διευκρινίζεται ότι στην παρούσα φάση δεν μπορούν να συμμετάσχουν ασκούμενοι που είχαν επιλεγεί και επιδοτηθεί στις προηγούμενες φάσεις της συγκεκριμένης Πράξης (ΕΣΠΑ),

ζ) σημειώνεται ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών, για αυτή την περίοδο, μπορεί να πραγματοποιηθεί όχι μόνο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα αλλά και σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (με μοναδική εξαίρεση το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), με την προϋπόθεση να διαθέτουν γεωπόνο ή άλλο επιστήμονα λοιπών συναφών γνωστικών αντικειμένων με αυτά του αντίστοιχου Τμήματος, που θα έχει την ευθύνη επίβλεψης της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών,

η) ο/η ασκούμενος/-η στο χώρο της άσκησης του/της υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας του Φορέα Απασχόλησης, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, να  τηρεί τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας όσον αφορά τον SARS-Cov-2 (COVID-19) (για όσο βρίσκονται σε ισχύ)καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το λοιπό προσωπικό του Φορέα Απασχόλησης,

θ) οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναφέρονται στις σχετικές ανακοινώσεις ( http://praktiki-espa.aua.gr/ ),

ι)  γνωστοποιείται ότι με βάση τις δημοσιεύσεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όσον αφορά τον SARS-Cov-2 (COVID-19) υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχουν ορισμένες αλλαγές,

κ) τέλος, τονίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για να επιδοτηθούν μέσω της παρούσης πρόσκλησης:

1) Δεν πρέπει να απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους ωραρίου,

2) Δεν πρέπει να εργάζονται ως υπάλληλοι του δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβάνονται και τα σώματα ασφαλείας),

3) Δεν πρέπει να βρίσκονται στη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας,

4) Να μην έχουν πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση σε προηγούμενο εξάμηνο σπουδών μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και Καινοτομία, 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020),

5) Να μην στοιχειοθετείται συγγένεια (Β’ βαθμού και άνω, σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ’ αγχιστείας), όπως και συζυγική σχέση, με το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης, σε κάθε περίπτωση συγγένειας Β’ βαθμού και άνω όπως και συζυγικής σχέσης με άλλο πρόσωπο απασχολούμενο στον φορέα – επιχείρηση, το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να ορισθεί ως επιβλέπων εκ μέρους του Συνεργαζόμενου Φορέα.

Ακολουθεί το οργανωτικό σχήμα της ομάδας του έργου: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
ΟνοματεπώνυμοΡόλος / Αρμοδιότητα
Παπλωματάς Επαμεινώνδας,  Καθηγητής (e-mail: epaplom@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής.
Χαρισμιάδου Μαρία, Επικ. Καθηγήτρια (e-mail: ahus7ham@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής.
Καρανικόλας Παύλος, Αναπλ. Καθηγητής (e-mail: pkaranik@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Κοσμίδης Νικόλαος, Επικ. Καθηγητής (e-mail: ncosmidis@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Βιοτεχνολογίας.
Μασούρας Θεοφύλακτος, Καθηγητής (e-mail: theomas@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.
Κάργας Γεώργιος, Καθηγητής (e-mail: kargas@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής.
Ατσαλίνου Κατερίνα, Εξωτερικός συνεργάτης (e-mail: praktiki-espa@aua.gr )Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.
Λαδικού Εύα, Εξωτερικός συνεργάτης (e-mail: praktiki-espa@aua.gr )Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.
Παπαδάκης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής (e-mail: papadakis@aua.gr )Ιδρυματικός Υπεύθυνος.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Πρακτική άσκηση στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα (εκτός του ΓΠΑ): Η πρακτική κατά το 6 & 8ο εξάμηνο σπουδών θα πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε φορέα υποδοχής, ιδιωτικό ή δημόσιο (εκτός του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών), με την προϋπόθεση να διαθέτουν γεωπόνο ή άλλο επιστήμονα, που θα έχει την ευθύνη επίβλεψης της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών. Πληροφορίες παρέχονται από το Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Γ.Π.Α. καθώς και από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, πριν από την υποβολή της αίτησής τους, οι φοιτητές πρέπει να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο του φορέα, που ενδιαφέρονται να ασκηθούν πρακτικά, προκειμένου να εξασφαλίσουν θέση πρακτικής άσκησης για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται παρακάτω. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φορέας υποδοχής του φοιτητή δεν επιβαρύνεται καθόλου οικονομικά. Τόσο οι αμοιβές των φοιτητών όσο και οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές τους εισφορές καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μοναδικές υποχρεώσεις του Φορέα Υποδοχής είναι να ανοίξει (εάν δεν το έχει κάνει ήδη) λογαριασμό στα συστήματα ΑΤΛΑΣ ( Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ, https://submit-atlas.grnet.gr ) και ΕΡΓΑΝΗ ( Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, https://eservices.yeka.gr ), προκειμένου να δηλώσει τα στοιχεία του/της πρακτικά ασκούμενου/-νης φοιτητή/-τριας, πριν την ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης του/της, αλλά και κατά την λήξη αυτής (Έντυπο 3.5 ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ).

Διάρκεια πρακτικής άσκησης: Οι φοιτητές του 6ου και του 8ου εξαμήνου θα ασκηθούν, σύμφωνα με το ωράριο του εκάστοτε φορέα υποδοχής, για 2 μήνες πλήρους απασχόλησης, με την προϋπόθεση ότι τους υπολείπεται αντίστοιχο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης.

Περίοδος πρακτικής άσκησης: Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του 6ου και του 8ου εξαμήνου θα γίνει αποκλειστικά και μόνο κατά την θερινή περίοδο (καλοκαίρι), από 18 Ιουλίου 2022 έως και 17 Σεπτεμβρίου 2022.

Υποβολή αιτήσεων: Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, κατά το καλοκαίρι του 2022 θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την Αίτησή τους, από 05 Μαΐου 2022 έως και 05 Ιουνίου 2022, μέσω του υπερσυνδέσμου: https://forms.gle/XFtKbYrYkwxCmnpZ6

Μετά την συμπλήρωση και την υποβολή της Αίτησής τους, οι αιτούντες θα λαμβάνουν ηλεκτρονική επιβεβαίωση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Σε περίπτωση μη λήψης μηνύματος επιβεβαίωσης, εντός 24ωρου, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Γ.Π.Α (δια ζώσης, με email ή τηλεφωνικά), εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας, από την στιγμή υποβολής της Αίτησής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ, η οριστικοποίηση όλων των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/-τριες θα γίνεται 1-2 εργάσιμες ημέρες μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους δια ζώσης, στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας. Οι  μη οριστικοποιημένες αιτήσεις ακυρώνονται αυτομάτως και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των φοιτητών.

Τα ονόματα των φοιτητών που θα επιλεγούν για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους  Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022. Η υποβολή τυχόν ενστάσεων θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από Πέμπτη 9 Ιουνίου 20222 έως και την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, ενώ τα τελικά αποτελέσματα (οριστική κατάταξη) θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι ανεξάρτητη και δεν συσχετίζεται με τις αντίστοιχες διαδικασίες που ακολουθούνται από τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του ΓΠΑ. 

Ώρες λειτουργίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: Κατά την διάρκεια υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ δια ζώσης ή τηλεφωνικά τις εργάσιμες ημέρες από 11:00 έως και 16:00, καθώς και μέσω email ή messenger.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ βρίσκεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου (Κτιρίου Διοίκησης), δίπλα από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 529 48 25

E-mail: praktiki-espa@aua.gr

Ιστοσελίδα:  http://praktiki-espa.aua.gr

Facebook: https://www.facebook.com/PraktikiEspaAua

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Πράξης

Παπαδάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι αρχείο-λήψης-επανεκ-1024x111.jpg

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 10ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ (25-02-2022)

Μετά την εξέταση ένστασης που υποβλήθηκε επί των αρχικών αποτελεσμάτων για την επιλογή και κατάταξη των φοιτητών του 10ου εξαμήνου, ανακοινώνεται ο οριστικοποιημένος πίνακας κατάταξης των φοιτητών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 10ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ  (25-02-2022)

«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033175 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‹‹Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία›› του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  ‹‹Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση››.  

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι Logo_ESPA_EPANEK_2014_2020_ELKE4-1024x155.png
Πίνακας φθίνουσας κατάταξης υποψηφίων φοιτητών, κατά τμήμα και εξάμηνο σπουδών, με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και το μέσο όρο βαθμολογίας τους.

Προσοχή, στην στήλη (Επιλογή) σημειώνονται με «ΝΑΙ» οι επιλεγέντες και με «ΟΧΙ» οι μη επιλεγέντες (επιλαχόντες) φοιτητές.
ΤμήμαΕξάμηνοΑ.Μ.Επιλογή*Διάρκεια Πρακτικής σε μήνες
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417036ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417050ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417037ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417086ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417042ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417105ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417006ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417038ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417016ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417117ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417084ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417122ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417125ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417023ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417102ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417111ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417010ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417094ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417049ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417118ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417082ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417026ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617016ΟΧΙ *10
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617104ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617037ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617098ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617052ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617042ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617015ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617006ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617033ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616108ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617099ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617065ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617014ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617110ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617062ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616028ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617055ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617060ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617046ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617038ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617101ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617044ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617054ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617069ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617035ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317082ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317062ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317058ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317096ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317026ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317047ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317116ΟΧΙ *10
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317055ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317123ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317020ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317028ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317013ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317045ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317060ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317044ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317065ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317023ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317094ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317016ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317091ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317072ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317100ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317092ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217035ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217079ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217051ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217026ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217099ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217117ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217095ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217025ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217111ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217061ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217118ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217089ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217009ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217121ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217124ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217127ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10517043ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10517048ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10517057ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10517091ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10517013ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10517050ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10517084ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10517068ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10517090ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10517094ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10517033ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116155ΟΧΙ *20
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117181ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117048ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117050ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117103ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117177ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117088ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117051ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117009ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117020ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117038ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117080ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117135ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117141ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117032ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117113ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117049ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117062ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117099ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10118212ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117097ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117145ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117036ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117046ΝΑΙ2
* Το ΝΑΙ σημαίνει επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.

* Το ΟΧΙ σημαίνει μη επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.

1 Το χρονικό διάστημα που απομένει για την ολοκλήρωση της τετράμηνης πρακτικής άσκησης του/της φοιτητή/τριας υπολείπεται σημαντικά των δύο μηνών και κατά συνέπεια δεν μπορεί να επιδοτηθεί ο/η φοιτητής/τρια για δίμηνη πρακτική άσκηση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση.  

2 Ο/Η φοιτητής/τρια έχει ολοκληρώσει την τετράμηνη πρακτική του άσκηση και κατά συνέπεια δεν μπορεί να επιδοτηθεί για δίμηνη πρακτική άσκηση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση.  
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι αρχείο-λήψης-επανεκ-1024x111.jpg

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 10ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ (17-2-2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 10ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ  (17-02-2022)

«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033175 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‹‹Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία›› του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  ‹‹Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση››.  

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι Logo_ESPA_EPANEK_2014_2020_ELKE4-1024x155.png

Πίνακας φθίνουσας κατάταξης υποψηφίων φοιτητών, κατά τμήμα και εξάμηνο σπουδών, με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και το μέσο όρο βαθμολογίας τους.

Προσοχή, στην στήλη (Επιλογή) σημειώνονται με «ΝΑΙ» οι επιλεγέντες και με «ΟΧΙ» οι μη επιλεγέντες (επιλαχόντες) φοιτητές.

ΤμήμαΕξάμηνοΑ.Μ.Επιλογή*Διάρκεια Πρακτικής σε μήνες
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417036ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417050ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417037ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417086ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417042ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417105ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417006ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417038ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417016ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417117ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417084ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417122ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417125ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417023ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417102ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417111ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417010ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417094ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417049ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417118ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417082ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10417026ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617016ΟΧΙ *10
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617104ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617037ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617098ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617052ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617042ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617015ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617006ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617033ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616108ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617099ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617065ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617014ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617110ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617062ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616028ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617055ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617060ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617046ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617038ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617101ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617044ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617054ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617069ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10617035ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317082ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317062ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317058ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317096ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317026ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317047ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317116ΟΧΙ *10
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317055ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317123ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317020ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317028ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317013ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317045ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317060ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317044ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317065ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317023ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317094ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317016ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317091ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317072ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317100ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10317092ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217035ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217079ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217051ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217026ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217099ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217117ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217095ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217025ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217111ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217061ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217118ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217089ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217009ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217121ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217124ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10217127ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10517043ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10517048ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10517057ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10517091ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10517013ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10517050ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10517084ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10517068ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10517090ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10517094ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10517033ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116155ΟΧΙ *20
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117181ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117048ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117050ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117103ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117177ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117088ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117051ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117009ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117020ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117038ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117080ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117135ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117141ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117032ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117113ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117049ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117062ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117099ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10118212ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117097ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117145ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117036ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10117046ΝΑΙ2
* Το ΝΑΙ σημαίνει επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.

* Το ΟΧΙ σημαίνει μη επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.

1 Το χρονικό διάστημα που απομένει για την ολοκλήρωση της τετράμηνης πρακτικής άσκησης του/της φοιτητή/τριας υπολείπεται σημαντικά των δύο μηνών και κατά συνέπεια δεν μπορεί να επιδοτηθεί ο/η φοιτητής/τρια για δίμηνη πρακτική άσκηση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση.  

2 Ο/Η φοιτητής/τρια έχει ολοκληρώσει την τετράμηνη πρακτική του άσκηση και κατά συνέπεια δεν μπορεί να επιδοτηθεί για δίμηνη πρακτική άσκηση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση.  

Για διευκρινίσεις και τυχόν υποβολή ενστάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (Υπόγειο Κεντρικού Κτιρίου ΓΠΑ), από 18 Φεβρουαρίου έως και 24 Φεβρουαρίου 2022 και ώρες 12-3 (τηλεφωνικά 2105294825 ή μέσω email: praktiki-espa@aua.gr ).

Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τις περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να κάνουν.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι αρχείο-λήψης-επανεκ-1024x111.jpg

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022 (10-12-2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 (10-12-2021)

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033175 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» και αντικείμενο την υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητή/-τριας στα πλαίσια ΠΕ1.2 – Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22, το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2021-2022) οι φοιτητές του Ιδρύματος έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν την Πρακτική τους Εξάσκηση, κατά το 6ο, 8ο ή 10ο εξάμηνο των σπουδών τους, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‹‹Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία›› του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  ‹‹Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση››.

Η επιλογή των ασκούμενων φοιτητών γίνεται με αντικειμενικά – ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως αυτά που εφαρμόστηκαν και τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη (2015-16,  2016-17, 2017-18, 2018-19,2019-2020 & 2020-21):

α) Ο αριθμός των θέσεων ανά Τμήμα Σπουδών θα κατανεμηθεί στους φοιτητές του 6ου, του 8ου και του 10ου εξαμήνου σπουδών, σε αναλογία 1:1:2, αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί,

Πίνακας κατανομής των διαθέσιμων θέσεων Πρακτικής Άσκησης, μέσω του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α 2014-2020, στους φοιτητές του 6ου, 8ου και 10ου εξαμήνου σπουδών του Γ.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22:
Τμήμα ΣπουδώνΕξάμηνο Σπουδών Σύνολο
6ο8ο10O
1: Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής16163264
2: Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής11112143
3: Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής            991937
4: Τμήμα Βιοτεχνολογίας9102039
5: Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου      9101938
6: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης10112142
Σύνολο θέσεων:  6467132263

β) για τους φοιτητές του ίδιου Τμήματος Σπουδών που φοιτούν στο ίδιο εξάμηνο (6ο, 8ο ή 10ο), προτεραιότητα θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας (κριτήριο Α) , οφείλοντας παράλληλα τα λιγότερα μαθήματα (κριτήριο Β). Διευκρινίζεται ότι κύριο κριτήριο κατάταξης αποτελεί ο αριθμός των μαθημάτων που έχει ολοκληρώσει κάθε φοιτητής/τρια και σε περίπτωση ίδιου αριθμού ολοκληρωμένων μαθημάτων, θα ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση επιλογής ή στις πρώτες θέσεις των επιλαχόντων-αναπληρωματικών, η σειρά θα καθοριστεί μετά από δημόσια κλήρωση, που θα είναι ανοικτή σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Φοιτητές της κατηγορίας ΑΜΕΑ δύναται να επιλεγούν κατ’ εξαίρεση του παραπάνω κανόνα,

γ) η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του 10ου εξαμήνου θα γίνει αποκλειστικά και μόνο κατά την εαρινή περίοδο (άνοιξη), από 1 Απριλίου 2022 έως και 31 Μάϊου 2022 (υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης). Οι φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου θα ασκηθούν για διάστημα 2 μηνών, αποκλειστικά και μόνο κατά την χρονική περίοδο από αρχές Ιουλίου μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου (θερινή περίοδος, θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση εγκαίρως),

δ) σε περίπτωση που μέρος των προσφερόμενων θέσεων στους φοιτητές του 10ου εξαμήνου ενός ή περισσοτέρων Τμημάτων σπουδών δεν καλυφθεί λόγω μειωμένης ζήτησης, από τους φοιτητές του-των εν λόγω Τμήματος-Τμημάτων, δύναται οι περισσευούμενες θέσεις να δοθούν αναλογικά σε φοιτητές του 10ου εξαμήνου άλλων Τμημάτων σπουδών. Σε περίπτωση που περισσέψουν θέσεις (λόγω μικρότερου αριθμού αιτήσεων από τους φοιτητές του 10ου εξαμήνου συγκριτικά με τις προσφερόμενες θέσεις), οι πλεονάζουσες θέσεις θα μεταφερθούν και θα ισομοιραστούν στους φοιτητές του 6ου και του 8ου εξαμήνου του ιδίου Τμήματος Σπουδών,

ε) οι ασκούμενοι ενημερώνονται και εκπαιδεύονται σε θέματα ασφαλείας στο χώρο εξάσκησης τους και διατηρούν Ημερολόγιο Εργασιών, το οποίο συμπληρώνουν οι ίδιοι, και το παραδίδουν μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ. Από το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 280 ευρώ ανά φοιτητή/-τρια, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής ασφάλισής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΕΦΚΑ 1%, επί της 12ης ασφαλιστικής κλάσης έναντι ατυχήματος),

στ) διευκρινίζεται ότι στην παρούσα φάση δεν μπορούν να συμμετάσχουν ασκούμενοι που είχαν επιλεγεί και επιδοτηθεί στις προηγούμενες φάσεις της συγκεκριμένης Πράξης (ΕΣΠΑ),

ζ) σημειώνεται ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών δύναται να πραγματοποιηθεί τόσο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όσο και σε φορείς του δημόσιου τομέα (με εξαίρεση το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), με την προϋπόθεση να διαθέτουν γεωπόνο ή άλλο επιστήμονα λοιπών συναφών γνωστικών αντικειμένων με αυτά του αντίστοιχου Τμήματος, που θα έχει την ευθύνη επίβλεψης της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών,

η) οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναφέρονται στις σχετικές ανακοινώσεις ( http://praktiki-espa.aua.gr/ ),

θ) ο/η ασκούμενος/-η στο χώρο της άσκησης του/της υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας του Φορέα Απασχόλησης, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, να  τηρεί τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας όσον αφορά τον SARS-Cov-2 (COVID-19) (για όσο βρίσκονται σε ισχύ)καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το λοιπό προσωπικό του Φορέα Απασχόλησης,

ι) γνωστοποιείται ότι με βάση τις δημοσιεύσεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όσον αφορά τον SARS-Cov-2 (COVID-19) υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχουν ορισμένες αλλαγές,

κ) τέλος, τονίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για να επιδοτηθούν μέσω της παρούσης πρόσκλησης:

1) Δεν πρέπει να απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους ωραρίου,

2) Δεν πρέπει να εργάζονται ως υπάλληλοι του δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβάνονται και τα σώματα ασφαλείας),

3) Δεν πρέπει να βρίσκονται στη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας,

4) Να μην έχουν πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση σε προηγούμενο εξάμηνο σπουδών μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και Καινοτομία, 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020),

5) Να μην στοιχειοθετείται συγγένεια (Β’ βαθμού και άνω, σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ’ αγχιστείας), όπως και συζυγική σχέση, με το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης, σε κάθε περίπτωση συγγένειας Β’ βαθμού και άνω όπως και συζυγικής σχέσης με άλλο πρόσωπο απασχολούμενο στον φορέα – επιχείρηση, το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να ορισθεί ως επιβλέπων εκ μέρους του Συνεργαζόμενου Φορέα.

Ακολουθεί το οργανωτικό σχήμα της ομάδας του έργου: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
ΟνοματεπώνυμοΡόλος / Αρμοδιότητα
Παπλωματάς Επαμεινώνδας,  Καθηγητής (e-mail: epaplom@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Φυτικής Παραγωγής.
Χαρισμιάδου Μαρία,Επικ.. Καθηγήτρια (e-mail: ahus7ham@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών.
Καρανικόλας Παύλος, Αναπλ. Καθηγητής (e-mail: pkaranik@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Κοσμίδης Νικόλαος, Επικ. Καθηγητής (e-mail: ncosmidis@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Βιοτεχνολογίας.
Μασούρας Θεοφύλακτος, Καθηγητής (e-mail: theomas@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.
Κάργας Γεώργιος, Καθηγητής (e-mail: kargas@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής.
Ατσαλίνου Κατερίνα, Εξωτερικός συνεργάτης (e-mail: praktiki-espa@aua.gr )Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.
Λαδικού Εύα, Εξωτερικός συνεργάτης (e-mail: praktiki-espa@aua.gr )Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.
Παπαδάκης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής (e-mail: papadakis@aua.gr )Ιδρυματικός Υπεύθυνος.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (αποκλειστικά και μόνο για φοιτητές του 9ου εξαμήνου που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το 10ο εξάμηνο σπουδών τους)

Πρακτική άσκηση στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα (εκτός του ΓΠΑ): Η πρακτική κατά το 10ο εξάμηνο σπουδών θα πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε φορέα υποδοχής, ιδιωτικό ή δημόσιο (εκτός του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών), με την προϋπόθεση να διαθέτουν γεωπόνο ή άλλο επιστήμονα, που θα έχει την ευθύνη επίβλεψης της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών. Πληροφορίες παρέχονται από το Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Γ.Π.Α. καθώς και από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, πριν από την υποβολή της αίτησής τους, οι φοιτητές πρέπει να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο του φορέα, που ενδιαφέρονται να ασκηθούν πρακτικά, προκειμένου να εξασφαλίσουν θέση πρακτικής άσκησης για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται παρακάτω. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φορέας υποδοχής του φοιτητή/-τριας δεν επιβαρύνεται καθόλου οικονομικά. Τόσο οι αμοιβές των φοιτητών όσο και οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές τους εισφορές καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μοναδικές υποχρεώσεις του Φορέα Υποδοχής είναι να ανοίξει (εάν δεν το έχει κάνει ήδη) λογαριασμό στα συστήματα ΑΤΛΑΣ ( Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ, https://submit-atlas.grnet.gr ) και ΕΡΓΑΝΗ ( Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, https://eservices.yeka.gr ), προκειμένου να δηλώσει τα στοιχεία του/της πρακτικά ασκούμενου/-νης φοιτητή/-τριας, πριν την ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης του/της, αλλά και κατά την λήξη αυτής (Έντυπο 3.5 ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ).

Διάρκεια πρακτικής άσκησης: Οι φοιτητές του 10ου εξαμήνου θα ασκηθούν, σύμφωνα με το ωράριο του εκάστοτε φορέα υποδοχής, για 2 μήνες πλήρους απασχόλησης, με την προϋπόθεση ότι τους υπολείπεται αντίστοιχο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης.

Περίοδος πρακτικής άσκησης: Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του 10ου εξαμήνου θα γίνει αποκλειστικά και μόνο κατά την εαρινή περίοδο (άνοιξη), από 1 Απριλίου 2022 έως και 31 Μαΐου 2022.

Υποβολή αιτήσεων: Οι φοιτητές  9ου εξαμήνου που ενδιαφέρονται να κάνουν την Πρακτική τους Εξάσκηση μέσω ΕΣΠΑ, κατά τη διάρκεια του 10ου εξαμήνου των σπουδών τους, θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την Αίτησή τους, από 10 Δεκεμβρίου 2021 έως και 13 Φεβρουαρίου 2022 μέσω του υπερσυνδέσμου: https://forms.gle/Eg1xUaAtq9hqzKwHA

Μετά την συμπλήρωση και την υποβολή της Αίτησής τους, οι αιτούντες θα λαμβάνουν ηλεκτρονική επιβεβαίωση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Σε περίπτωση μη λήψης μηνύματος επιβεβαίωσης, εντός 24ωρου, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Γ.Π.Α (δια ζώσης, με email ή τηλεφωνικά), εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας, από την στιγμή υποβολής της Αίτησής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ, η οριστικοποίηση όλων των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/-τριες θα γίνεται 1-2 εργάσιμες ημέρες μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους δια ζώσης, στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας . Οι  μη οριστικοποιημένες αιτήσεις ακυρώνονται αυτομάτως και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των φοιτητών.

Τα ονόματα των φοιτητών που θα επιλεγούν για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους  Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022. Η υποβολή τυχόν ενστάσεων θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 20222 έως και την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022, ενώ τα τελικά αποτελέσματα (οριστική κατάταξη) θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι ανεξάρτητη και δεν συσχετίζεται με τις αντίστοιχες διαδικασίες που ακολουθούνται από τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του ΓΠΑ. 

Ώρες λειτουργίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: Κατά την διάρκεια υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ δια ζώσης ή τηλεφωνικά τις εργάσιμες ημέρες από 11:00 έως και 16:00, καθώς και μέσω email ή messenger.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ βρίσκεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου (Κτιρίου Διοίκησης), δίπλα από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 529 48 25

E-mail: praktiki-espa@aua.gr

Ιστοσελίδα:  http://praktiki-espa.aua.gr

Facebook: https://www.facebook.com/PraktikiEspaAua

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Πράξης

Παπαδάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6ου και 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ (14-6-2021)

Δεδομένου ότι η περίοδος των ενστάσεων έληξε χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση επί των αρχικών αποτελεσμάτων για την επιλογή και κατάταξη των φοιτητών του 6ου και 8ου εξαμήνου, ανακοινώνεται ότι οριστικοποιείται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των ενδιαφερομένων φοιτητών που ανακοινώθηκε στις 4-6-2021, ο οποίος πλέον αποτελεί τον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6ου & 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ  (14-06-2021)

«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033175 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‹‹Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία›› του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  ‹‹Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση››.  

Πίνακας φθίνουσας κατάταξης υποψηφίων φοιτητών, κατά τμήμα και εξάμηνο σπουδών, με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και το μέσο όρο βαθμολογίας τους.
Προσοχή, στην στήλη (Επιλογή) σημειώνονται με «ΝΑΙ» οι επιλεγέντες και με «ΟΧΙ» οι μη επιλεγέντες (επιλαχόντες) φοιτητές.    
ΤμήμαΕξάμηνοΑ.Μ.Επιλογή*Διάρκεια Πρακτικής σε μήνες
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418075ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418023ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418053ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418077ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418134ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418008ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418070ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418071ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418018ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418004ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417110ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417013ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417068ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417009ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417057ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417116ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417119ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417107ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417008ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6618083ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ8617023ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ8617067ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ8617107ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ8617077ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6318007ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6318094ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6318022ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6318116ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8317085ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8317064ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8317075ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8317012ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8317126ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218123ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218059ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218084ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218080ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218051ΝΑΙ12
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218041ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218120ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218141ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218127ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218148ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218027ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218013ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218005ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218122ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218036ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218030ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218069ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218137ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217078ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217103ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217066ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217021ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217012ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217037ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217063ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217059ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217071ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217056ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217122ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217004ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217112ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217044ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ6518015ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ6518081ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ6518041ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517098ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517063ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517025ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517057ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517047ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517094ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517051ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517041ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118094ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118065ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118098ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118185ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118119ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118009ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118026ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118085ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118008ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118036ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118195ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118025ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118070ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119275ΝΑΙ12
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118099ΟΧΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117015ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117052ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117027ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117084ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117039ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117030ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117013ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117073ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117010ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117098ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117061ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117127ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117166ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8116005ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117126ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117105ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117155ΝΑΙ2
* Το ΝΑΙ σημαίνει επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.
* Το ΟΧΙ σημαίνει μη επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.
1 Επιλογή μόνο εφόσον ο/η φοιτητής/-τρια, για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ, επιλέξει άμεσα Φορέα διαφορετικό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6ου και 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ (4-6-2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6ου και 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ  (04-06-2021)

«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033175 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‹‹Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία›› του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  ‹‹Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση››.  

Πίνακας φθίνουσας κατάταξης υποψηφίων φοιτητών, κατά τμήμα και εξάμηνο σπουδών, με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και το μέσο όρο βαθμολογίας τους.

Προσοχή, στην στήλη (Επιλογή) σημειώνονται με «ΝΑΙ» οι επιλεγέντες και με «ΟΧΙ» οι μη επιλεγέντες (επιλαχόντες) φοιτητές.

ΤμήμαΕξάμηνοΑ.Μ.Επιλογή*Διάρκεια Πρακτικής σε μήνες
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418075ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418023ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418053ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418077ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418134ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418008ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418070ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418071ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418018ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418004ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417110ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417013ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417068ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417009ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417057ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417116ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417119ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417107ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417008ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6618083ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ8617023ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ8617067ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ8617107ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ8617077ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6318007ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6318094ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6318022ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6318116ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8317085ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8317064ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8317075ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8317012ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8317126ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218123ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218059ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218084ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218080ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218051ΝΑΙ 12
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218041ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218120ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218141ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218127ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218148ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218027ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218013ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218005ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218122ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218036ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218030ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218069ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218137ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217078ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217103ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217066ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217021ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217012ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217037ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217063ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217059ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217071ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217056ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217122ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217004ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217112ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217044ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ6518015ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ6518081ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ6518041ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517098ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517063ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517025ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517057ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517047ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517094ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517051ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517041ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118094ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118065ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118098ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118185ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118119ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118009ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118026ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118085ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118008ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118036ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118195ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118025ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118070ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119275ΝΑΙ12
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118099ΟΧΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117015ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117052ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117027ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117084ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117039ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117030ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117013ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117073ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117010ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117098ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117061ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117127ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117166ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8116005ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117126ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117105ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117155ΝΑΙ2
* Το ΝΑΙ σημαίνει επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.
* Το ΟΧΙ σημαίνει μη επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.
1 Επιλογή μόνο εφόσον ο/η φοιτητής/-τρια, για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ, επιλέξει άμεσα Φορέα διαφορετικό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Για διευκρινίσεις και τυχόν υποβολή ενστάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (Υπόγειο Κεντρικού Κτιρίου ΓΠΑ), από 7 ΙΟΥΝΙΟΥ έως και 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 και ώρες 12-3 (τηλεφωνικά 2105294825 ή μέσω email: praktiki-espa@aua.gr ή με επίσκεψη κατόπιν ραντεβού).

Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τις περεταίρω ενέργειες που πρέπει να κάνουν.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

14-06-2021: Δεδομένου ότι η περίοδος των ενστάσεων έληξε χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση επί των αρχικών αποτελεσμάτων, ανακοινώνεται ότι οριστικοποιείται ο παραπάνω προσωρινός πίνακας κατάταξης των ενδιαφερομένων φοιττητών, ο οποίος πλέον αποτελεί τον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.

Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων πρακτικής φοιτητών 6ου και 8ου εξαμήνου

Επομένως, οι φοιτητές των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με έδρα την Αθήνα που ενδιαφέρονται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, κατά το 6o ή 8ο εξάμηνο των σπουδών τους, το καλοκαίρι του 2021, θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την Αίτησή τους, από 22 Απριλίου 2021 έως και 1 Ιουνίου 2021, μέσω του υπερσυνδέσμου: https://forms.gle/qv5PdxT22mtBQ7Mo6

Ανακοινώνεται η παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης. Νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 1η Ιουνίου 2021. Με βάση αυτή την εξέλιξη, οι ημερομηνίες που είχαν ανακοινωθεί αρχικά για την έκδοση αρχικών αποτελεσμάτων, υποβολής τυχόν ενστάσεων και ανακοίνωσης τελικών-οριστικών αποτελεσμάτων, μετατίθεται κατά μία εβδομάδα αργότερα.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 1η Ιουνίου (23:59:59) 2021 θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες.

Για περισσότερες πληροφορίες,

δείτε την πρόσκληση, λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερόμενη παράταση υποβολής αιτήσεων (μέχρι και 1 Ιουνίου 2021): http://praktiki-espa.aua.gr/2021/04/23/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%83-%cf%86%ce%bf%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%84-6/

και απευθυνθείτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ:

Τηλ. επικοινωνίας: 210 529 48 25

E-mail: praktiki-espa@aua.gr

Ιστοσελίδα:  http://praktiki-espa.aua.gr

Facebook: https://www.facebook.com/PraktikiEspaAua

Υπεύθυνες Γραφείου: Ατσαλίνου Κατερίνα & Λαδικού Εύα