ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022 (10-12-2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 (10-12-2021)

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033175 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» και αντικείμενο την υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητή/-τριας στα πλαίσια ΠΕ1.2 – Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22, το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2021-2022) οι φοιτητές του Ιδρύματος έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν την Πρακτική τους Εξάσκηση, κατά το 6ο, 8ο ή 10ο εξάμηνο των σπουδών τους, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‹‹Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία›› του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  ‹‹Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση››.

Η επιλογή των ασκούμενων φοιτητών γίνεται με αντικειμενικά – ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως αυτά που εφαρμόστηκαν και τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη (2015-16,  2016-17, 2017-18, 2018-19,2019-2020 & 2020-21):

α) Ο αριθμός των θέσεων ανά Τμήμα Σπουδών θα κατανεμηθεί στους φοιτητές του 6ου, του 8ου και του 10ου εξαμήνου σπουδών, σε αναλογία 1:1:2, αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί,

Πίνακας κατανομής των διαθέσιμων θέσεων Πρακτικής Άσκησης, μέσω του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α 2014-2020, στους φοιτητές του 6ου, 8ου και 10ου εξαμήνου σπουδών του Γ.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22:
Τμήμα ΣπουδώνΕξάμηνο Σπουδών Σύνολο
6ο8ο10O
1: Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής16163264
2: Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής11112143
3: Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής            991937
4: Τμήμα Βιοτεχνολογίας9102039
5: Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου      9101938
6: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης10112142
Σύνολο θέσεων:  6467132263

β) για τους φοιτητές του ίδιου Τμήματος Σπουδών που φοιτούν στο ίδιο εξάμηνο (6ο, 8ο ή 10ο), προτεραιότητα θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας (κριτήριο Α) , οφείλοντας παράλληλα τα λιγότερα μαθήματα (κριτήριο Β). Διευκρινίζεται ότι κύριο κριτήριο κατάταξης αποτελεί ο αριθμός των μαθημάτων που έχει ολοκληρώσει κάθε φοιτητής/τρια και σε περίπτωση ίδιου αριθμού ολοκληρωμένων μαθημάτων, θα ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση επιλογής ή στις πρώτες θέσεις των επιλαχόντων-αναπληρωματικών, η σειρά θα καθοριστεί μετά από δημόσια κλήρωση, που θα είναι ανοικτή σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Φοιτητές της κατηγορίας ΑΜΕΑ δύναται να επιλεγούν κατ’ εξαίρεση του παραπάνω κανόνα,

γ) η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του 10ου εξαμήνου θα γίνει αποκλειστικά και μόνο κατά την εαρινή περίοδο (άνοιξη), από 1 Απριλίου 2022 έως και 31 Μάϊου 2022 (υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης). Οι φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου θα ασκηθούν για διάστημα 2 μηνών, αποκλειστικά και μόνο κατά την χρονική περίοδο από αρχές Ιουλίου μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου (θερινή περίοδος, θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση εγκαίρως),

δ) σε περίπτωση που μέρος των προσφερόμενων θέσεων στους φοιτητές του 10ου εξαμήνου ενός ή περισσοτέρων Τμημάτων σπουδών δεν καλυφθεί λόγω μειωμένης ζήτησης, από τους φοιτητές του-των εν λόγω Τμήματος-Τμημάτων, δύναται οι περισσευούμενες θέσεις να δοθούν αναλογικά σε φοιτητές του 10ου εξαμήνου άλλων Τμημάτων σπουδών. Σε περίπτωση που περισσέψουν θέσεις (λόγω μικρότερου αριθμού αιτήσεων από τους φοιτητές του 10ου εξαμήνου συγκριτικά με τις προσφερόμενες θέσεις), οι πλεονάζουσες θέσεις θα μεταφερθούν και θα ισομοιραστούν στους φοιτητές του 6ου και του 8ου εξαμήνου του ιδίου Τμήματος Σπουδών,

ε) οι ασκούμενοι ενημερώνονται και εκπαιδεύονται σε θέματα ασφαλείας στο χώρο εξάσκησης τους και διατηρούν Ημερολόγιο Εργασιών, το οποίο συμπληρώνουν οι ίδιοι, και το παραδίδουν μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ. Από το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 280 ευρώ ανά φοιτητή/-τρια, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής ασφάλισής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΕΦΚΑ 1%, επί της 12ης ασφαλιστικής κλάσης έναντι ατυχήματος),

στ) διευκρινίζεται ότι στην παρούσα φάση δεν μπορούν να συμμετάσχουν ασκούμενοι που είχαν επιλεγεί και επιδοτηθεί στις προηγούμενες φάσεις της συγκεκριμένης Πράξης (ΕΣΠΑ),

ζ) σημειώνεται ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών δύναται να πραγματοποιηθεί τόσο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όσο και σε φορείς του δημόσιου τομέα (με εξαίρεση το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), με την προϋπόθεση να διαθέτουν γεωπόνο ή άλλο επιστήμονα λοιπών συναφών γνωστικών αντικειμένων με αυτά του αντίστοιχου Τμήματος, που θα έχει την ευθύνη επίβλεψης της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών,

η) οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναφέρονται στις σχετικές ανακοινώσεις ( http://praktiki-espa.aua.gr/ ),

θ) ο/η ασκούμενος/-η στο χώρο της άσκησης του/της υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας του Φορέα Απασχόλησης, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, να  τηρεί τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας όσον αφορά τον SARS-Cov-2 (COVID-19) (για όσο βρίσκονται σε ισχύ)καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το λοιπό προσωπικό του Φορέα Απασχόλησης,

ι) γνωστοποιείται ότι με βάση τις δημοσιεύσεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όσον αφορά τον SARS-Cov-2 (COVID-19) υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχουν ορισμένες αλλαγές,

κ) τέλος, τονίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για να επιδοτηθούν μέσω της παρούσης πρόσκλησης:

1) Δεν πρέπει να απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους ωραρίου,

2) Δεν πρέπει να εργάζονται ως υπάλληλοι του δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβάνονται και τα σώματα ασφαλείας),

3) Δεν πρέπει να βρίσκονται στη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας,

4) Να μην έχουν πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση σε προηγούμενο εξάμηνο σπουδών μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και Καινοτομία, 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020),

5) Να μην στοιχειοθετείται συγγένεια (Β’ βαθμού και άνω, σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ’ αγχιστείας), όπως και συζυγική σχέση, με το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης, σε κάθε περίπτωση συγγένειας Β’ βαθμού και άνω όπως και συζυγικής σχέσης με άλλο πρόσωπο απασχολούμενο στον φορέα – επιχείρηση, το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να ορισθεί ως επιβλέπων εκ μέρους του Συνεργαζόμενου Φορέα.

Ακολουθεί το οργανωτικό σχήμα της ομάδας του έργου: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
ΟνοματεπώνυμοΡόλος / Αρμοδιότητα
Παπλωματάς Επαμεινώνδας,  Καθηγητής (e-mail: epaplom@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Φυτικής Παραγωγής.
Χαρισμιάδου Μαρία,Επικ.. Καθηγήτρια (e-mail: ahus7ham@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών.
Καρανικόλας Παύλος, Αναπλ. Καθηγητής (e-mail: pkaranik@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Κοσμίδης Νικόλαος, Επικ. Καθηγητής (e-mail: ncosmidis@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Βιοτεχνολογίας.
Μασούρας Θεοφύλακτος, Καθηγητής (e-mail: theomas@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.
Κάργας Γεώργιος, Καθηγητής (e-mail: kargas@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής.
Ατσαλίνου Κατερίνα, Εξωτερικός συνεργάτης (e-mail: praktiki-espa@aua.gr )Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.
Λαδικού Εύα, Εξωτερικός συνεργάτης (e-mail: praktiki-espa@aua.gr )Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.
Παπαδάκης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής (e-mail: papadakis@aua.gr )Ιδρυματικός Υπεύθυνος.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (αποκλειστικά και μόνο για φοιτητές του 9ου εξαμήνου που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το 10ο εξάμηνο σπουδών τους)

Πρακτική άσκηση στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα (εκτός του ΓΠΑ): Η πρακτική κατά το 10ο εξάμηνο σπουδών θα πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε φορέα υποδοχής, ιδιωτικό ή δημόσιο (εκτός του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών), με την προϋπόθεση να διαθέτουν γεωπόνο ή άλλο επιστήμονα, που θα έχει την ευθύνη επίβλεψης της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών. Πληροφορίες παρέχονται από το Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Γ.Π.Α. καθώς και από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, πριν από την υποβολή της αίτησής τους, οι φοιτητές πρέπει να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο του φορέα, που ενδιαφέρονται να ασκηθούν πρακτικά, προκειμένου να εξασφαλίσουν θέση πρακτικής άσκησης για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται παρακάτω. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φορέας υποδοχής του φοιτητή/-τριας δεν επιβαρύνεται καθόλου οικονομικά. Τόσο οι αμοιβές των φοιτητών όσο και οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές τους εισφορές καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μοναδικές υποχρεώσεις του Φορέα Υποδοχής είναι να ανοίξει (εάν δεν το έχει κάνει ήδη) λογαριασμό στα συστήματα ΑΤΛΑΣ ( Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ, https://submit-atlas.grnet.gr ) και ΕΡΓΑΝΗ ( Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, https://eservices.yeka.gr ), προκειμένου να δηλώσει τα στοιχεία του/της πρακτικά ασκούμενου/-νης φοιτητή/-τριας, πριν την ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης του/της, αλλά και κατά την λήξη αυτής (Έντυπο 3.5 ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ).

Διάρκεια πρακτικής άσκησης: Οι φοιτητές του 10ου εξαμήνου θα ασκηθούν, σύμφωνα με το ωράριο του εκάστοτε φορέα υποδοχής, για 2 μήνες πλήρους απασχόλησης, με την προϋπόθεση ότι τους υπολείπεται αντίστοιχο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης.

Περίοδος πρακτικής άσκησης: Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του 10ου εξαμήνου θα γίνει αποκλειστικά και μόνο κατά την εαρινή περίοδο (άνοιξη), από 1 Απριλίου 2022 έως και 31 Μαΐου 2022.

Υποβολή αιτήσεων: Οι φοιτητές  9ου εξαμήνου που ενδιαφέρονται να κάνουν την Πρακτική τους Εξάσκηση μέσω ΕΣΠΑ, κατά τη διάρκεια του 10ου εξαμήνου των σπουδών τους, θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την Αίτησή τους, από 10 Δεκεμβρίου 2021 έως και 13 Φεβρουαρίου 2022 μέσω του υπερσυνδέσμου: https://forms.gle/Eg1xUaAtq9hqzKwHA

Μετά την συμπλήρωση και την υποβολή της Αίτησής τους, οι αιτούντες θα λαμβάνουν ηλεκτρονική επιβεβαίωση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Σε περίπτωση μη λήψης μηνύματος επιβεβαίωσης, εντός 24ωρου, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Γ.Π.Α (δια ζώσης, με email ή τηλεφωνικά), εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας, από την στιγμή υποβολής της Αίτησής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ, η οριστικοποίηση όλων των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/-τριες θα γίνεται 1-2 εργάσιμες ημέρες μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους δια ζώσης, στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας . Οι  μη οριστικοποιημένες αιτήσεις ακυρώνονται αυτομάτως και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των φοιτητών.

Τα ονόματα των φοιτητών που θα επιλεγούν για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους  Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022. Η υποβολή τυχόν ενστάσεων θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 20222 έως και την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022, ενώ τα τελικά αποτελέσματα (οριστική κατάταξη) θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι ανεξάρτητη και δεν συσχετίζεται με τις αντίστοιχες διαδικασίες που ακολουθούνται από τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του ΓΠΑ. 

Ώρες λειτουργίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: Κατά την διάρκεια υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ δια ζώσης ή τηλεφωνικά τις εργάσιμες ημέρες από 11:00 έως και 16:00, καθώς και μέσω email ή messenger.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ βρίσκεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου (Κτιρίου Διοίκησης), δίπλα από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 529 48 25

E-mail: praktiki-espa@aua.gr

Ιστοσελίδα:  http://praktiki-espa.aua.gr

Facebook: https://www.facebook.com/PraktikiEspaAua

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Πράξης

Παπαδάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6ου και 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ (14-6-2021)

Δεδομένου ότι η περίοδος των ενστάσεων έληξε χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση επί των αρχικών αποτελεσμάτων για την επιλογή και κατάταξη των φοιτητών του 6ου και 8ου εξαμήνου, ανακοινώνεται ότι οριστικοποιείται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των ενδιαφερομένων φοιτητών που ανακοινώθηκε στις 4-6-2021, ο οποίος πλέον αποτελεί τον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6ου & 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ  (14-06-2021)

«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033175 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‹‹Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία›› του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  ‹‹Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση››.  

Πίνακας φθίνουσας κατάταξης υποψηφίων φοιτητών, κατά τμήμα και εξάμηνο σπουδών, με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και το μέσο όρο βαθμολογίας τους.
Προσοχή, στην στήλη (Επιλογή) σημειώνονται με «ΝΑΙ» οι επιλεγέντες και με «ΟΧΙ» οι μη επιλεγέντες (επιλαχόντες) φοιτητές.    
ΤμήμαΕξάμηνοΑ.Μ.Επιλογή*Διάρκεια Πρακτικής σε μήνες
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418075ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418023ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418053ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418077ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418134ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418008ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418070ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418071ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418018ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418004ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417110ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417013ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417068ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417009ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417057ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417116ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417119ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417107ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417008ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6618083ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ8617023ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ8617067ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ8617107ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ8617077ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6318007ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6318094ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6318022ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6318116ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8317085ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8317064ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8317075ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8317012ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8317126ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218123ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218059ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218084ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218080ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218051ΝΑΙ12
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218041ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218120ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218141ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218127ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218148ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218027ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218013ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218005ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218122ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218036ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218030ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218069ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218137ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217078ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217103ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217066ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217021ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217012ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217037ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217063ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217059ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217071ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217056ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217122ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217004ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217112ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217044ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ6518015ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ6518081ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ6518041ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517098ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517063ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517025ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517057ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517047ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517094ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517051ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517041ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118094ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118065ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118098ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118185ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118119ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118009ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118026ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118085ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118008ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118036ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118195ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118025ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118070ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119275ΝΑΙ12
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118099ΟΧΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117015ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117052ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117027ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117084ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117039ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117030ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117013ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117073ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117010ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117098ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117061ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117127ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117166ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8116005ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117126ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117105ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117155ΝΑΙ2
* Το ΝΑΙ σημαίνει επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.
* Το ΟΧΙ σημαίνει μη επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.
1 Επιλογή μόνο εφόσον ο/η φοιτητής/-τρια, για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ, επιλέξει άμεσα Φορέα διαφορετικό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6ου και 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ (4-6-2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6ου και 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ  (04-06-2021)

«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033175 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‹‹Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία›› του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  ‹‹Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση››.  

Πίνακας φθίνουσας κατάταξης υποψηφίων φοιτητών, κατά τμήμα και εξάμηνο σπουδών, με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και το μέσο όρο βαθμολογίας τους.

Προσοχή, στην στήλη (Επιλογή) σημειώνονται με «ΝΑΙ» οι επιλεγέντες και με «ΟΧΙ» οι μη επιλεγέντες (επιλαχόντες) φοιτητές.

ΤμήμαΕξάμηνοΑ.Μ.Επιλογή*Διάρκεια Πρακτικής σε μήνες
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418075ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418023ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418053ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418077ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418134ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418008ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418070ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418071ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418018ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ6418004ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417110ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417013ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417068ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417009ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417057ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417116ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417119ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417107ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ8417008ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ6618083ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ8617023ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ8617067ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ8617107ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ8617077ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6318007ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6318094ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6318022ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ6318116ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8317085ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8317064ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8317075ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8317012ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ8317126ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218123ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218059ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218084ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218080ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218051ΝΑΙ 12
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218041ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218120ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218141ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218127ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218148ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218027ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218013ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218005ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218122ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218036ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218030ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218069ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6218137ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217078ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217103ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217066ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217021ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217012ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217037ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217063ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217059ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217071ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217056ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217122ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217004ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217112ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8217044ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ6518015ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ6518081ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ6518041ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517098ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517063ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517025ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517057ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517047ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517094ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517051ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ8517041ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118094ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118065ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118098ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118185ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118119ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118009ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118026ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118085ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118008ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118036ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118195ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118025ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118070ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6119275ΝΑΙ12
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ6118099ΟΧΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117015ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117052ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117027ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117084ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117039ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117030ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117013ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117073ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117010ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117098ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117061ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117127ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117166ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8116005ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117126ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117105ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ8117155ΝΑΙ2
* Το ΝΑΙ σημαίνει επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.
* Το ΟΧΙ σημαίνει μη επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.
1 Επιλογή μόνο εφόσον ο/η φοιτητής/-τρια, για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ, επιλέξει άμεσα Φορέα διαφορετικό του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Για διευκρινίσεις και τυχόν υποβολή ενστάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (Υπόγειο Κεντρικού Κτιρίου ΓΠΑ), από 7 ΙΟΥΝΙΟΥ έως και 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 και ώρες 12-3 (τηλεφωνικά 2105294825 ή μέσω email: praktiki-espa@aua.gr ή με επίσκεψη κατόπιν ραντεβού).

Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τις περεταίρω ενέργειες που πρέπει να κάνουν.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

14-06-2021: Δεδομένου ότι η περίοδος των ενστάσεων έληξε χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση επί των αρχικών αποτελεσμάτων, ανακοινώνεται ότι οριστικοποιείται ο παραπάνω προσωρινός πίνακας κατάταξης των ενδιαφερομένων φοιττητών, ο οποίος πλέον αποτελεί τον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.

Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων πρακτικής φοιτητών 6ου και 8ου εξαμήνου

Επομένως, οι φοιτητές των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με έδρα την Αθήνα που ενδιαφέρονται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, κατά το 6o ή 8ο εξάμηνο των σπουδών τους, το καλοκαίρι του 2021, θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την Αίτησή τους, από 22 Απριλίου 2021 έως και 1 Ιουνίου 2021, μέσω του υπερσυνδέσμου: https://forms.gle/qv5PdxT22mtBQ7Mo6

Ανακοινώνεται η παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης. Νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 1η Ιουνίου 2021. Με βάση αυτή την εξέλιξη, οι ημερομηνίες που είχαν ανακοινωθεί αρχικά για την έκδοση αρχικών αποτελεσμάτων, υποβολής τυχόν ενστάσεων και ανακοίνωσης τελικών-οριστικών αποτελεσμάτων, μετατίθεται κατά μία εβδομάδα αργότερα.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 1η Ιουνίου (23:59:59) 2021 θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες.

Για περισσότερες πληροφορίες,

δείτε την πρόσκληση, λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερόμενη παράταση υποβολής αιτήσεων (μέχρι και 1 Ιουνίου 2021): http://praktiki-espa.aua.gr/2021/04/23/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%83-%cf%86%ce%bf%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%84-6/

και απευθυνθείτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ:

Τηλ. επικοινωνίας: 210 529 48 25

E-mail: praktiki-espa@aua.gr

Ιστοσελίδα:  http://praktiki-espa.aua.gr

Facebook: https://www.facebook.com/PraktikiEspaAua

Υπεύθυνες Γραφείου: Ατσαλίνου Κατερίνα & Λαδικού Εύα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ_13-05-2021

Σε συνέχεια της σημερινής (13-05-2021) διευκρινιστικής ανακοίνωσης του Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας κ. Δέρκα, αναφορικά με την πρακτική άσκηση των φοιτητών τελευταίου έτους και επί πτυχίω, ενημερώνουμε τους φοιτητές του δέκατου εξαμήνου του Ιδρύματός μας που πραγματοποιούν αυτή την περίοδο την πρακτική τους με τηλεργασία, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, ότι μπορούν να συνεχίσουν την πρακτική τους μέχρι και τη λήξη της τρέχουσας σύμβασής τους με τηλεργασία.

Σε περίπτωση, ωστόσο, που επιθυμούν να συνεχίσουν με φυσική παρουσία, αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον συμφωνήσει ο φορέας υποδοχής τους και εφόσον ακολουθηθούν πιστά τα όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ (Τεύχος Β’αριθ.1872/08.05.2021) και την ΚΥΑ (την αριθ.Δ1α/Γ.Π.οικ.28259/07.05.2021 (ΦΕΚ 1866/Β/2021). Σε κάθε περίπτωση, οι φοιτητές αυτοί υποχρεούνται να έχουν υποβληθεί στον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο που διενεργείται μία φορά την εβδομάδα και έως 24 ώρες προ της πρώτης μέρας προσέλευσής τους στον χώρο διεξαγωγής της πρακτικής τους άσκησης, και να επιδεικνύουν τη δήλωση αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου ( περισσότερα στο self-testing.gov.gr ) κατά την προσέλευσή τους στο χώρο εργασίας (σύμφωνα με όσα τους ορίζει ο φορέας υποδοχής). Σε αυτό το πλαίσιο, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ έχει κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προώθησης των ΑΜΚΑ των εν λόγω φοιτητών προς τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου προκειμένου να είναι εφικτή το συντομότερο δυνατό η δωρεάν διάθεση των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων.  Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωσή μας, η δωρεάν προμήθειά τους από τα φαρμακεία για τους προαναφερόμενους φοιτητές αναμένεται να είναι δυνατή αρχές της επόμενης εβδομάδας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 6ου και 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 (22-04-2021)

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033175 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» και αντικείμενο την υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητή/-τριας στα πλαίσια ΠΕ1.2 – Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22, το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2020-2021) οι φοιτητές του Ιδρύματος έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν την Πρακτική τους Εξάσκηση, κατά το 6ο ή 8ο ή 10ο εξάμηνο των σπουδών τους, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά και μόνο φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου σπουδών. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‹‹Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία›› του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  ‹‹Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση››.

Η επιλογή των ασκούμενων φοιτητών γίνεται με αντικειμενικά – ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως αυτά που εφαρμόστηκαν και τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη (2015-16,  2016-17, 2017-18, 2018-19 & 2019-2020) και αναφέρονται στη συνέχεια. Γενικότερα, ισχύουν τα παρακάτω:

α) Ο αριθμός των θέσεων ανά Τμήμα Σπουδών κατανέμεται σύμφωνα τον Πίνακα που ακολουθεί:

Τμήμα ΣπουδώνΕξάμηνο ΣπουδώνΣύνολο
6ο8ο
1: Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής171734
2: Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών111223
3: Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής            101020
4: Τμήμα Βιοτεχνολογίας101121
5: Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου101121
6: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης111223
Σύνολο θέσεων:  6973142

β) για τους φοιτητές του ίδιου Τμήματος Σπουδών που φοιτούν στο ίδιο εξάμηνο (6ο ή 8ο), προτεραιότητα θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας, οφείλοντας παράλληλα τα λιγότερα μαθήματα. Διευκρινίζεται ότι κύριο κριτήριο κατάταξης αποτελεί ο αριθμός των μαθημάτων που έχει ολοκληρώσει κάθε φοιτητής/τρια και σε περίπτωση ίδιου αριθμού ολοκληρωμένων μαθημάτων, θα ληφθεί υπόψη ο μέσος όρος βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση επιλογής ή στις πρώτες θέσεις των επιλαχόντων-αναπληρωματικών,η σειρά θα καθοριστεί μετά από δημόσια κλήρωση, που θα είναι ανοικτή σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Φοιτητές της κατηγορίας ΑΜΕΑ δύναται να επιλεγούν κατ’ εξαίρεση του παραπάνω κανόνα,

γ) οι φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου θα ασκηθούν για διάστημα 2 μηνών, κατά την περίοδο μεταξύ του τέλους των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2021.  Σε περίπτωση που δεν τροποποιηθεί το ισχύον, κατά την ανακοίνωση της παρούσης πρόσκλησης, ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματός μας, προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της θερινής πρακτικής άσκησης είναι η 12η Ιουλίου 2021,

δ) σε περίπτωση που μέρος των προσφερόμενων θέσεων στους φοιτητές του 6 & 8ου εξαμήνου ενός ή περισσοτέρων Τμημάτων σπουδών δεν καλυφθεί λόγω μειωμένης ζήτησης, από τους φοιτητές του-των εν λόγω Τμήματος-Τμημάτων, δύναται οι περισσευούμενες θέσεις να δοθούν αναλογικά σε φοιτητές του 6 & 8ου  εξαμήνου άλλων Τμημάτων σπουδών,

ε) οι ασκούμενοι ενημερώνονται και εκπαιδεύονται σε θέματα ασφαλείας στο χώρο εξάσκησης τους και διατηρούν Ημερολόγιο Εργασιών, το οποίο συμπληρώνουν οι ίδιοι, και το παραδίδουν μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ. Από το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 280 ευρώ ανά φοιτητή/-τρια, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής ασφάλισής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΕΦΚΑ 1%, επί της 12ης ασφαλιστικής κλάσης έναντι ατυχήματος),

στ) διευκρινίζεται ότι στην παρούσα φάση δεν μπορούν να συμμετάσχουν ασκούμενοι που είχαν επιλεγεί και επιδοτηθεί στις προηγούμενες φάσεις της συγκεκριμένης Πράξης (ΕΣΠΑ),

ζ) σημειώνεται ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών, για αυτή την περίοδο, μπορεί να πραγματοποιηθεί όχι μόνο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα αλλά και σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (με μοναδική εξαίρεση το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), με την προϋπόθεση να διαθέτουν γεωπόνο ή άλλο επιστήμονα λοιπών συναφών γνωστικών αντικειμένων με αυτά του αντίστοιχου Τμήματος, που θα έχει την ευθύνη επίβλεψης της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών,

η) ο/η ασκούμενος/-η στο χώρο της άσκησης του/της υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας του Φορέα Απασχόλησης, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, να  τηρεί τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας όσον αφορά τον SARS-Cov-2 (COVID-19) (για όσο βρίσκονται σε ισχύ)καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το λοιπό προσωπικό του Φορέα Απασχόλησης,

θ) οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναφέρονται στις σχετικές ανακοινώσεις ( http://praktiki-espa.aua.gr/ ),

ι)  με βάση τις επικρατούσες στην εταιρία συνθήκες λειτουργίας και απασχόλησης του προσωπικού (με αποκλειστική φυσική παρουσία ή εκ περιτροπής απασχόληση με συνδυασμό φυσικής παρουσίας και εξ αποστάσεως εργασία από το σπίτι), βεβαιώνεται ότι για όσο διάστημα ισχύουν τα μέτρα για τον περιορισμό διασποράς του COVID -19, είναι αποδεκτή η εκ περιτροπής εργασία ή / και τηλεργασία ως μορφή Πρακτικής Άσκησης με βάση τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Ο Φορέας Υποδοχής δεν έχει αναστείλει την λειτουργία του,

β) Η εκ περιτροπής εργασία ή / και η τηλεργασία εφαρμόζεται και στους εργαζόμενους του Φορέα Υποδοχής με αντικείμενο σχετικό με την Πρακτική Άσκηση του ασκούμενου,

 γ) Υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Υποδοχής,

 δ) Υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του/της ασκούμενου/ης φοιτητή/τριας,

ια) σε κάθε περίπτωση και συνέχεια των όσων αναφέρονται ανωτέρω (πεδίο ι), η πρακτική άσκηση των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί (εξ’ αποστάσεως, φυσική παρουσία ή εκ περιτροπής) σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από τις σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις για τον περιορισμό διασποράς του COVID -19 και θα είναι σε ισχύ το καλοκαίρι του 2021 (περίοδος πραγματοποίησης της πρακτικής),

ιβ) τέλος, τονίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για να επιδοτηθούν μέσω της παρούσης πρόσκλησης:

1) Δεν πρέπει να απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους ωραρίου,

2) Δεν πρέπει να εργάζονται ως υπάλληλοι του δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβάνονται και τα σώματα ασφαλείας),

3) Δεν πρέπει να βρίσκονται στη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας,

4) Να μην έχουν πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση σε προηγούμενο εξάμηνο σπουδών μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και Καινοτομία, 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020),

5) Να μην στοιχειοθετείται συγγένεια (Β’ βαθμού και άνω, σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ’ αγχιστείας), όπως και συζυγική σχέση, με το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης, σε κάθε περίπτωση συγγένειας Β’ βαθμού και άνω όπως και συζυγικής σχέσης με άλλο πρόσωπο απασχολούμενο στον φορέα – επιχείρηση, το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να ορισθεί ως επιβλέπων εκ μέρους του Συνεργαζόμενου Φορέα.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Πρακτική άσκηση σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς: Η πρακτική κατά το 6 & 8ο εξάμηνο σπουδών θα πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε φορέα υποδοχής, ιδιωτικό ή δημόσιο (εκτός του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών), με την προϋπόθεση να διαθέτουν γεωπόνο ή άλλο επιστήμονα, που θα έχει την ευθύνη επίβλεψης της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών. Πληροφορίες παρέχονται από το Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Γ.Π.Α. καθώς και από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, πριν από την υποβολή της αίτησής τους, οι φοιτητές πρέπει να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο του φορέα, που ενδιαφέρονται να ασκηθούν πρακτικά, προκειμένου να εξασφαλίσουν θέση πρακτικής άσκησης για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται παρακάτω. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φορέας υποδοχής του φοιτητή δεν επιβαρύνεται καθόλου οικονομικά. Τόσο οι αμοιβές των φοιτητών όσο και οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές τους εισφορές καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μοναδικές υποχρεώσεις του Φορέα Υποδοχής είναι να ανοίξει (εάν δεν το έχει κάνει ήδη) λογαριασμό στα συστήματα ΑΤΛΑΣ ( Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ, https://submit-atlas.grnet.gr ) και στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ( Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, https://eservices.yeka.gr ), προκειμένου να δηλώσει τα στοιχεία του/της πρακτικά ασκούμενου/-νης φοιτητή/-τριας, πριν την ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης του/της, αλλά και κατά την λήξη αυτής (Έντυπο 3.5 ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ).

Διάρκεια και περίοδος πρακτικής άσκησης: Οι φοιτητές του 6ου και του 8ου εξαμήνου θα ασκηθούν για διάστημα 2 μηνών, αποκλειστικά και μόνο από 12-7-2021 έως και 30-09-2021 (θερινή περίοδος).

Υποβολή αιτήσεων: Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, κατά το καλοκαίρι του 2021 θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την Αίτησή τους, από 22 Απριλίου 2021 έως και 25 Μαΐου 2021, μέσω του υπερσυνδέσμου: https://forms.gle/qv5PdxT22mtBQ7Mo6

Μετά την συμπλήρωση και την υποβολή της Αίτησής τους, οι αιτούντες θα λαμβάνουν ηλεκτρονική επιβεβαίωση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Σε περίπτωση μη άμεσης λήψης μηνύματος επιβεβαίωσης, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ, εντός 2 εργάσιμων ημερών, από την στιγμή υποβολής της Αίτησής τους. Τα ονόματα των φοιτητών που θα επιλεγούν για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους μέσω ΕΣΠΑ θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021. Η υποβολή τυχόν ενστάσεων θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 έως και την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021, ενώ τα τελικά αποτελέσματα (οριστική κατάταξη) θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι ανεξάρτητη και δεν συσχετίζεται με τις αντίστοιχες διαδικασίες που ακολουθούνται από τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του ΓΠΑ. 

Ώρες λειτουργίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: Κατά την διάρκεια υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ, που βρίσκεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου, από Δευτέρα έως και Παρασκευή (11.00 έως 16.00), κατά προτίμηση τηλεφωνικά (210 5294825), μέσω email (praktiki-espa@aua.gr) ή μέσω messenger (https://www.facebook.com/PraktikiEspaAua).

Ακολουθεί το οργανωτικό σχήμα της ομάδας του έργου: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
ΟνοματεπώνυμοΡόλος / Αρμοδιότητα
Παπλωματάς Επαμεινώνδας,  Καθηγητής  (e-mail: epaplom@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Φυτικής Παραγωγής.
Χαρισμιάδου Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια (e-mail: ahus7ham@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής
Καρανικόλας Παύλος, Επικ. Καθηγητής (e-mail: pkaranik@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Κοσμίδης Νικόλαος, Επικ. Καθηγητής (e-mail: ncosmidis@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Βιοτεχνολογίας.
Μασούρας Θεοφύλακτος, Αναπλ. Καθηγητής (e-mail: theomas@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.
Κάργας Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής (e-mail: kargas@aua.gr )Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής.
Ατσαλίνου Κατερίνα, Εξωτερικός συνεργάτης (e-mail: praktiki-espa@aua.gr )Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.
Λαδικού Εύα, Εξωτερικός συνεργάτης (e-mail: praktiki-espa@aua.gr )Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.
Παπαδάκης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής (e-mail: papadakis@aua.gr )Ιδρυματικός Υπεύθυνος.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ βρίσκεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου (Κτιρίου Διοίκησης), δίπλα από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 529 48 25

E-mail: praktiki-espa@aua.gr

Ιστοσελίδα:  http://praktiki-espa.aua.gr

Facebook: https://www.facebook.com/PraktikiEspaAua

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Πράξης

Παπαδάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ OΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 10ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ (26-02-2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ OΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 10ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ  (26-02-2021)

«Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033175 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‹‹Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία›› του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  ‹‹Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση››.  

Πίνακας φθίνουσας κατάταξης υποψηφίων φοιτητών, κατά τμήμα σπουδών, με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και το μέσο όρο βαθμολογίας τους.

Προσοχή, στην στήλη “Επιλογή” σημειώνονται με «ΝΑΙ» οι επιλεγέντες και με «ΟΧΙ» οι μη επιλεγέντες (επιλαχόντες) φοιτητές.
ΤμήμαΕξάμηνοΑ.Μ.Επιλογή*Διάρκεια Πρακτικής σε μήνες
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416039ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416056ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416055ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416064ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416023ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416089ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416048ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416038ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416082ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416061ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416018ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416078ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416117ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416115ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416034ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416008ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416030ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416062ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416065ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416020ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416125ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416047ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416046ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416001ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416002ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416097ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416041ΟΧΙ0
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416017ΟΧΙ0
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416028ΟΧΙ0
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416072ΟΧΙ0
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416088ΟΧΙ0
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416110ΟΧΙ0
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616029ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616068ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616103ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616079ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616004ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616022ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616077ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616063ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616107ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616054ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616087ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616018ΝΑΙ1
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616056ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616020ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616008ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616011ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616089ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616045ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616006ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616035ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616078ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616102ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616010ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316002ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316098ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316053ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316014ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316087ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316051ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316034ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316030ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316119ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316009ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316039ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316026ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316094ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316022ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316040ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316096ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316054ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316082ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216011ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216018ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216099ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216078ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216034ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216036ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216077ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216120ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216113ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216076ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216060ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216114ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216048ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216079ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216116ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216062ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216055ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216044ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216033ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216038ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216119ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216083ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216069ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216020ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216086ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216064ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216072ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216002ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216094ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216107ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216108ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216056ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10516005ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10516023ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10516063ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10516013ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10516102ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10516083ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10516034ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10516029ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10516017ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10516058ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10516080ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10516111ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116118ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116046ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116045ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116108ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116090ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116109ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116166ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116112ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116153ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116065ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116120ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116101ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116041ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116021ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116116ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116110ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116039ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116141ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116052ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116072ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116176ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116128ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116140ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116083ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116098ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116158ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10110039ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116062ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116102ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116126ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116030ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116058ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116053ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116174ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116107ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116064ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116016ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116086ΟΧΙ0

* Το ΝΑΙ σημαίνει επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.

* Το ΟΧΙ σημαίνει μη επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ και ως εκ’ τούτου τον/την κατατάσσει αυτόματα στη λίστα των επιλαχόντων. Σε περίπτωση ακύρωσης της πρακτικής του/της από κάποιον/α φοιτητή/τρια που έχει επιλεγεί, η πλήρωση της θέσης θα γίνει από κάποιον/α επιλαχόντα/ούσα του ίδιου Τμήματος Σπουδών, βάσει της ανωτέρω σειράς κατάταξης. Σε περίπτωση που κενωθούν θέσεις σε ορισμένα Τμήματα Σπουδών και δεν υπάρχουν αντίστοιχοι επιλαχόντες, τις θέσεις θα καταλάβουν επιλαχόντες άλλων τμημάτων σπουδών με βάση τα κύρια κριτήρια κατάταξής τους (αριθμός μαθημάτων που έχουν ολοκληρωθεί κα μέσος όρος βαθμολογίας).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 10ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ (19-02-2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 10ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ  (19-02-2021)

Πίνακας φθίνουσας κατάταξης υποψηφίων φοιτητών, κατά τμήμα σπουδών, με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και το μέσο όρο βαθμολογίας τους.

Προσοχή, στην τελευταία στήλη (Επιλογή) σημειώνονται με «ΝΑΙ» οι επιλεγέντες και με «ΟΧΙ» οι μη επιλεγέντες (επιλαχόντες) φοιτητές.

ΤμήμαΕξάμηνοΑ.Μ.Επιλογή*Διάρκεια Πρακτικής σε μήνες
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416039ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416056ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416055ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416064ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416023ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416089ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416048ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416038ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416082ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416061ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416018ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416078ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416117ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416115ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416034ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416008ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416030ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416062ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416065ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416020ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416125ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416047ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416046ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416001ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416002ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416097ΝΑΙ2
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416041ΟΧΙ0
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416017ΟΧΙ0
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416028ΟΧΙ0
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416072ΟΧΙ0
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416088ΟΧΙ0
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ10416110ΟΧΙ0
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616029ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616068ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616103ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616079ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616004ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616022ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616077ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616063ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616107ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616054ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616087ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616018ΝΑΙ1
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616056ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616020ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616008ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616011ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616089ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616045ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616006ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616035ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616078ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616102ΝΑΙ2
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ10616010ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316002ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316098ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316053ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316014ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316087ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316051ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316034ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316030ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316119ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316009ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316039ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316026ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316094ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316022ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316040ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316096ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316054ΝΑΙ2
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10316082ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216011ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216018ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216099ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216078ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216034ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216036ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216077ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216120ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216113ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216076ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216060ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216114ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216048ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216079ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216116ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216062ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216055ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216044ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216033ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216038ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216119ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216083ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216069ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216020ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216086ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216064ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216072ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216002ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216094ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216107ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216108ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10216056ΟΧΙ0
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10516005ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10516023ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10516063ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10516013ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10516102ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10516083ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10516034ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10516029ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10516017ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10516058ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10516080ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ10516111ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116118ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116046ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116045ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116108ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116090ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116109ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116166ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116112ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116153ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116065ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116120ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116101ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116041ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116021ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116116ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116110ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116039ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116141ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116052ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116072ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116176ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116128ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116140ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116083ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116098ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116158ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10110039ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116062ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116102ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116126ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116030ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116058ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116053ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116174ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116107ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116064ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116016ΝΑΙ2
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ10116086ΟΧΙ0
* Το ΝΑΙ σημαίνει επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ. * Το ΟΧΙ σημαίνει μη επιλογή του φοιτητή-φοιτήτριας για την εκπόνηση της Πρακτικής του-της Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ και ως εκ’ τούτου τον/την κατατάσσει αυτόματα στη λίστα των επιλαχόντων. Σε περίπτωση ακύρωσης της πρακτικής του/της από κάποιον/α φοιτητή/τρια που έχει επιλεγεί, η πλήρωση της θέσης θα γίνει από κάποιον/α επιλαχόντα/ούσα του ίδιου Τμήματος Σπουδών, βάσει της ανωτέρω σειράς κατάταξης. Σε περίπτωση που κενωθούν θέσεις σε ορισμένα Τμήματα Σπουδών και δεν υπάρχουν αντίστοιχοι επιλαχόντες, τις θέσεις θα καταλάβουν επιλαχόντες άλλων τμημάτων σπουδών με βάση τα κύρια κριτήρια κατάταξής τους (αριθμός μαθημάτων που έχουν ολοκληρωθεί κα μέσος όρος βαθμολογίας).  

Για διευκρινίσεις και τυχόν υποβολή ενστάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (Υπόγειο Κεντρικού Κτιρίου ΓΠΑ), από 22 Φεβρουαρίου έως και 24 Φεβρουαρίου 2021 και ώρες 12-3 (τηλεφωνικά 2105294825 ή μέσω email: praktiki-espa@aua.gr ).

Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τις περεταίρω ενέργειες που πρέπει να κάνουν.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

26-02-2021: Δεδομένου ότι η περίοδος των ενστάσεων έληξε χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση επί των αρχικών αποτελεσμάτων, ανακοινώνεται ότι οριστικοποιείται ο παραπάνω προσωρινός πίνακας κατάταξης των ενδιαφερομένων φοιτητών, ο οποίος πλέον αποτελεί τον ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 10ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021 – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (αποκλειστικά και μόνο για φοιτητές του 9ου εξαμήνου που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το 10ο εξάμηνο σπουδών τους)

Πρακτική άσκηση στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα (εκτός του ΓΠΑ): Η πρακτική κατά το 10ο εξάμηνο σπουδών θα πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε φορέα υποδοχής, ιδιωτικό ή δημόσιο (εκτός του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών), με την προϋπόθεση να διαθέτουν γεωπόνο ή άλλο επιστήμονα, που θα έχει την ευθύνη επίβλεψης της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών. Πληροφορίες παρέχονται από το Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Γ.Π.Α. καθώς και από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, πριν από την υποβολή της αίτησής τους, οι φοιτητές πρέπει να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο του ιδιωτικού φορέα, που ενδιαφέρονται να ασκηθούν πρακτικά, προκειμένου να εξασφαλίσουν θέση πρακτικής άσκησης για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται παρακάτω (υπάρχει περίπτωση αλλαγής στην ημερομηνία έναρξης και λήξης για λόγους που σχετίζονται με την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φορέας υποδοχής του φοιτητή δεν επιβαρύνεται καθόλου οικονομικά. Τόσο οι αμοιβές των φοιτητών όσο και οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές τους εισφορές καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μοναδικές υποχρεώσεις του Φορέα Υποδοχής είναι να ανοίξει (εάν δεν το έχει κάνει ήδη) λογαριασμό στα συστήματα ΑΤΛΑΣ ( Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ, https://submit-atlas.grnet.gr ) και στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ( Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, https://eservices.yeka.gr ), προκειμένου να δηλώσει τα στοιχεία του/της πρακτικά ασκούμενου/-νης φοιτητή/-τριας, πριν την ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης του/της, αλλά και κατά την λήξη αυτής (Έντυπο 3.5 ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ).

Διάρκεια πρακτικής άσκησης: Οι φοιτητές του 10ου εξαμήνου θα ασκηθούν για 2 μήνες πλήρους απασχόλησης σύμφωνα με το ωράριο του εκάστοτε φορέα υποδοχής (όσοι οφείλουν περισσότερες από 30 ημέρες για την συμπλήρωση της ελάχιστης τετράμηνης διάρκειας της υποχρεωτικής πρακτικής τους άσκησης) ή 1 μήνα πλήρους απασχόλησης σύμφωνα με το ωράριο του εκάστοτε φορέα υποδοχής (όσοι οφείλουν λιγότερες από 30 ημέρες για την συμπλήρωση της ελάχιστης τετράμηνης διάρκειας της υποχρεωτικής πρακτικής τους άσκησης).

Περίοδος πρακτικής άσκησης: Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του 10ου εξαμήνου θα γίνει αποκλειστικά και μόνο κατά την εαρινή περίοδο (άνοιξη), από 1 Απριλίου 2021 έως και 31 Μαΐου 2021.

Υποβολή αιτήσεων: Οι φοιτητές 9ου εξαμήνου που ενδιαφέρονται να κάνουν την Πρακτική τους Εξάσκηση μέσω ΕΣΠΑ, κατά τη διάρκεια του 10ου εξαμήνου των σπουδών τους, θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την Αίτησή τους, από 14 Δεκεμβρίου 2020 έως και 15 Φεβρουαρίου 2021 μέσω του υπερσυνδέσμου: https://forms.gle/cdoTvkMeEPMm11JWA

Μετά την συμπλήρωση και την υποβολή της Αίτησής τους, οι αιτούντες θα λαμβάνουν ηλεκτρονική επιβεβαίωση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Σε περίπτωση μη λήψης μηνύματος επιβεβαίωσης, εντός 24ωρου, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Γ.Π.Α. (email ή τηλεφωνικά), εντός 3 εργάσιμων ημερών, από την στιγμή υποβολής της Αίτησής τους. Τα ονόματα των φοιτητών που θα επιλεγούν για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους μέσω ΕΣΠΑ θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021. Η υποβολή τυχόν ενστάσεων θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 έως και την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, ενώ τα τελικά αποτελέσματα (οριστική κατάταξη) θα ανακοινωθούν την Παρασκευή  26 Φεβρουαρίου 2021.

Σημειώνεται ότι: α) άτομα που είχαν επιδοτηθεί από το ΕΣΠΑ για την πρακτική τους άσκηση σε προηγούμενο εξάμηνο σπουδών τους (6ο ή 8ο) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση. Ωστόσο, δυνατότητα επανεπιλογής τους θα υπάρξει μόνο σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι προσφερόμενες θέσεις από φοιτητές που δεν έχουν επιδοτηθεί προηγούμενα για τον ίδιο σκοπό, και β) η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι ανεξάρτητη και δεν συσχετίζεται με τις αντίστοιχες διαδικασίες που ακολουθούνται από τις Γραμματείες των Τμημάτων για την εκτός ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση. 

Ώρες λειτουργίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: Κατά την διάρκεια υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ τηλεφωνικά, τις εργάσιμες ημέρες από 11.00 έως και 16.00, καθώς και μέσω email ή messenger.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ βρίσκεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου (Κτιρίου Διοίκησης), δίπλα από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 529 48 25

E-mail: praktiki-espa@aua.gr

Ιστοσελίδα:  http://praktiki-espa.aua.gr

Facebook: https://www.facebook.com/PraktikiEspaAua

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Πράξης

Παπαδάκης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 (14-12-2020)

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033175 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Χρηματοδοτήσεις για την   Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» και αντικείμενο την υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητή/-τριας στα πλαίσια ΠΕ1.2 – Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22, το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2020-2021) οι φοιτητές του Ιδρύματος έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν την Πρακτική τους Εξάσκηση, κατά το 6ο, 8ο ή 10ο εξάμηνο των σπουδών τους, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‹‹Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία›› του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  ‹‹Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση››.

Η επιλογή των ασκούμενων φοιτητών γίνεται με αντικειμενικά – ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως αυτά που εφαρμόστηκαν και τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη (2015-16,  2016-17, 2017-18, 2018-19 & 2019-2020):

α) Ο αριθμός των θέσεων ανά Τμήμα Σπουδών θα κατανεμηθεί στους φοιτητές του 6ου, του 8ου και του 10ου εξαμήνου σπουδών, σε αναλογία 1:1:2, αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί,

Πίνακας κατανομής των διαθέσιμων θέσεων Πρακτικής Άσκησης, μέσω του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α 2014-2020, στους φοιτητές του 6ου, 8ου και 10ου εξαμήνου σπουδών του Γ.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21:
Τμήμα Σπουδών Εξάμηνο Σπουδών   Σύνολο
6ο 8ο 10O
1: Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 17 17 34 68
2: Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 11 12 23 46
3: Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής             10 10 21 41
4: Τμήμα Βιοτεχνολογίας 10 11 22 43
5: Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου       10 11 21 42
6: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης 11 12 23 46
Σύνολο θέσεων:   69 73 144 286

β) για τους φοιτητές του ίδιου Τμήματος Σπουδών που φοιτούν στο ίδιο εξάμηνο (6ο, 8ο ή 10ο), προτεραιότητα θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας, οφείλοντας παράλληλα τα λιγότερα μαθήματα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση επιλογής ή στις πρώτες θέσεις των επιλαχόντων-αναπληρωματικών, η σειρά θα καθοριστεί μετά από δημόσια κλήρωση, που θα είναι ανοικτή σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο,

γ) η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του 10ου εξαμήνου θα γίνει αποκλειστικά και μόνο κατά την εαρινή περίοδο (άνοιξη), από 1 Απριλίου 2021 έως και 31 Μάϊου 2021 (υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης). Οι φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου θα ασκηθούν για διάστημα 2 μηνών, αποκλειστικά και μόνο κατά την χρονική περίοδο από αρχές Ιουλίου μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου (θερινή περίοδος) (θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση εγκαίρως),

δ) σε περίπτωση που μέρος των προσφερόμενων θέσεων στους φοιτητές του 10ου εξαμήνου ενός ή περισσοτέρων Τμημάτων σπουδών δεν καλυφθεί λόγω μειωμένης ζήτησης, από τους φοιτητές του-των εν λόγω Τμήματος-Τμημάτων, δύναται οι περισσευούμενες θέσεις να δοθούν αναλογικά σε φοιτητές του 10ου εξαμήνου άλλων Τμημάτων σπουδών. Σε περίπτωση που περισσέψουν θέσεις (λόγω μικρότερου αριθμού αιτήσεων από τους φοιτητές του 10ου εξαμήνου συγκριτικά με τις προσφερόμενες θέσεις), οι πλεονάζουσες θέσεις θα μεταφερθούν και θα ισομοιραστούν στους φοιτητές του 6ου και του 8ου εξαμήνου του ιδίου Τμήματος Σπουδών,

ε) οι ασκούμενοι ενημερώνονται και εκπαιδεύονται σε θέματα ασφαλείας στο χώρο εξάσκησης τους και διατηρούν Ημερολόγιο Εργασιών, το οποίο συμπληρώνουν οι ίδιοι, και το παραδίδουν μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ. Από το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 280 ευρώ ανά φοιτητή/-τρια, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής ασφάλισής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΕΦΚΑ 1%, επί της 12ης ασφαλιστικής κλάσης έναντι ατυχήματος),

στ) διευκρινίζεται ότι στην παρούσα φάση δεν μπορούν να συμμετάσχουν ασκούμενοι που είχαν επιλεγεί και επιδοτηθεί στις προηγούμενες φάσεις της συγκεκριμένης Πράξης (ΕΣΠΑ). Ωστόσο, δυνατότητα επανεπιλογής τους θα υπάρξει μόνο σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι προσφερόμενες θέσεις από φοιτητές που δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στη συγκεκριμένη πράξη, πιθανόν εξαιτίας μικρότερου αριθμού αιτήσεων από φοιτητές αυτής της κατηγορίας συγκριτικά με τις προσφερόμενες θέσεις (αυτό ισχύει και εφαρμόζεται ξεχωριστά τόσο κατά την εαρινή όσο και κατά τη θερινή περίοδο επιλογής των φοιτητών που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους μέσω του παρόντος προγράμματος),

ζ) σημειώνεται ότι η πρακτική άσκηση των φοιτητών δύναται να πραγματοποιηθεί τόσο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα όσο και σε φορείς του δημόσιου τομέα (με εξαίρεση το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), με την προϋπόθεση να διαθέτουν γεωπόνο ή άλλο επιστήμονα λοιπών συναφών γνωστικών αντικειμένων με αυτά του αντίστοιχου Τμήματος, που θα έχει την ευθύνη επίβλεψης της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών,

η) οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναφέρονται στις σχετικές ανακοινώσεις ( http://praktiki-espa.aua.gr/ ),

θ) ο/η ασκούμενος/-η στο χώρο της άσκησης του/της υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας του Φορέα Απασχόλησης, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, να  τηρεί τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας όσον αφορά τον SARS-Cov-2 (COVID-19) (για όσο βρίσκονται σε ισχύ)καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισμό που ισχύει για το λοιπό προσωπικό του Φορέα Απασχόλησης,

ι) γνωστοποιείται ότι με βάση τις δημοσιεύσεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όσον αφορά τον SARS-Cov-2 (COVID-19) υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχουν αλλαγές στις ημερομηνίες έναρξης και λήξης Πρακτικής Άσκησης,

κ)  με βάση τις επικρατούσες στην εταιρία συνθήκες λειτουργίας και απασχόλησης του προσωπικού (με αποκλειστική φυσική παρουσία ή εκ περιτροπής απασχόληση με συνδυασμό φυσικής παρουσίας και εξ αποστάσεως εργασία από το σπίτι), βεβαιώνεται ότι για όσο διάστημα ισχύουν τα μέτρα για τον περιορισμό διασποράς του COVID -19, είναι αποδεκτή η εκ περιτροπής εργασία ή / και τηλεργασία ως μορφή Πρακτικής Άσκησης με βάση τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Ο Φορέας Υποδοχής δεν έχει αναστείλει την λειτουργία του,

β) Η εκ περιτροπής εργασία ή / και η τηλεργασία εφαρμόζεται και στους εργαζόμενους του Φορέα Υποδοχής με αντικείμενο σχετικό με την Πρακτική Άσκηση του ασκούμενου,

 γ) Υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Υποδοχής,

 δ) Υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του/της ασκούμενου/ης φοιτητή/τριας.

Ακολουθεί το οργανωτικό σχήμα της ομάδας του έργου: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
Ονοματεπώνυμο Ρόλος / Αρμοδιότητα
Παπλωματάς Επαμεινώνδας,  Καθηγητής (e-mail: epaplom@aua.gr ) Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Φυτικής Παραγωγής.
Χαρισμιάδου Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια (e-mail: ahus7ham@aua.gr ) Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών.
Καρανικόλας Παύλος, Αναπλ. Καθηγητής (e-mail: pkaranik@aua.gr ) Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Κοσμίδης Νικόλαος, Επικ. Καθηγητής (e-mail: ncosmidis@aua.gr ) Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Βιοτεχνολογίας.
Μασούρας Θεοφύλακτος, Αναπλ. Καθηγητής (e-mail: theomas@aua.gr ) Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.
Κάργας Γεώργιος, Καθηγητής (e-mail: kargas@aua.gr ) Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής.
Ατσαλίνου Κατερίνα, Εξωτερικός συνεργάτης (e-mail: praktiki-espa@aua.gr ) Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.
Λαδικού Εύα, Εξωτερικός συνεργάτης (e-mail: praktiki-espa@aua.gr ) Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.
Παπαδάκης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής (e-mail: papadakis@aua.gr ) Ιδρυματικός Υπεύθυνος.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (αποκλειστικά και μόνο για φοιτητές του 9ου εξαμήνου που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση κατά το 10ο εξάμηνο σπουδών τους)

Πρακτική άσκηση στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα (εκτός του ΓΠΑ): Η πρακτική κατά το 10ο εξάμηνο σπουδών θα πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε φορέα υποδοχής, ιδιωτικό ή δημόσιο (εκτός του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών), με την προϋπόθεση να διαθέτουν γεωπόνο ή άλλο επιστήμονα, που θα έχει την ευθύνη επίβλεψης της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών. Πληροφορίες παρέχονται από το Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Γ.Π.Α. καθώς και από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του εκάστοτε Τμήματος Σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, πριν από την υποβολή της αίτησής τους, οι φοιτητές πρέπει να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο του ιδιωτικού φορέα, που ενδιαφέρονται να ασκηθούν πρακτικά, προκειμένου να εξασφαλίσουν θέση πρακτικής άσκησης για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται παρακάτω (υπάρχει περίπτωση αλλαγής στην ημερομηνία έναρξης και λήξης για λόγους που σχετίζονται με την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φορέας υποδοχής του φοιτητή δεν επιβαρύνεται καθόλου οικονομικά. Τόσο οι αμοιβές των φοιτητών όσο και οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές τους εισφορές καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μοναδικές υποχρεώσεις του Φορέα Υποδοχής είναι να ανοίξει (εάν δεν το έχει κάνει ήδη) λογαριασμό στα συστήματα ΑΤΛΑΣ ( Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ, https://submit-atlas.grnet.gr ) και στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ( Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, https://eservices.yeka.gr ), προκειμένου να δηλώσει τα στοιχεία του/της πρακτικά ασκούμενου/-νης φοιτητή/-τριας, πριν την ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης του/της, αλλά και κατά την λήξη αυτής (Έντυπο 3.5 ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ).

Διάρκεια πρακτικής άσκησης: Οι φοιτητές του 10ου εξαμήνου θα ασκηθούν για 2 μήνες πλήρους απασχόλησης σύμφωνα με το ωράριο του εκάστοτε φορέα υποδοχής (όσοι οφείλουν περισσότερες από 30 ημέρες για την συμπλήρωση της ελάχιστης τετράμηνης διάρκειας της υποχρεωτικής πρακτικής τους άσκησης) ή 1 μήνα πλήρους απασχόλησης σύμφωνα με το ωράριο του εκάστοτε φορέα υποδοχής (όσοι οφείλουν λιγότερες από 30 ημέρες για την συμπλήρωση της ελάχιστης τετράμηνης διάρκειας της υποχρεωτικής πρακτικής τους άσκησης).

Περίοδος πρακτικής άσκησης: Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του 10ου εξαμήνου θα γίνει αποκλειστικά και μόνο κατά την εαρινή περίοδο (άνοιξη), από 1 Απριλίου 2021 έως και 31 Μαΐου 2021.

Υποβολή αιτήσεων: Οι φοιτητές 9ου εξαμήνου που ενδιαφέρονται να κάνουν την Πρακτική τους Εξάσκηση μέσω ΕΣΠΑ, κατά τη διάρκεια του 10ου εξαμήνου των σπουδών τους, θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την Αίτησή τους, από 14 Δεκεμβρίου 2020 έως και 15 Φεβρουαρίου 2021 μέσω του υπερσυνδέσμου: https://forms.gle/cdoTvkMeEPMm11JWA

Μετά την συμπλήρωση και την υποβολή της Αίτησής τους, οι αιτούντες θα λαμβάνουν ηλεκτρονική επιβεβαίωση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Σε περίπτωση μη λήψης μηνύματος επιβεβαίωσης, εντός 24ωρου, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του Γ.Π.Α. (email ή τηλεφωνικά), εντός 3 εργάσιμων ημερών, από την στιγμή υποβολής της Αίτησής τους. Τα ονόματα των φοιτητών που θα επιλεγούν για να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους μέσω ΕΣΠΑ θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021. Η υποβολή τυχόν ενστάσεων θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021 έως και την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021, ενώ τα τελικά αποτελέσματα (οριστική κατάταξη) θα ανακοινωθούν την Παρασκευή  26 Φεβρουαρίου 2021.

Σημειώνεται ότι: α) άτομα που είχαν επιδοτηθεί από το ΕΣΠΑ για την πρακτική τους άσκηση σε προηγούμενο εξάμηνο σπουδών τους (6ο ή 8ο) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση. Ωστόσο, δυνατότητα επανεπιλογής τους θα υπάρξει μόνο σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι προσφερόμενες θέσεις από φοιτητές που δεν έχουν επιδοτηθεί προηγούμενα για τον ίδιο σκοπό, και β) η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι ανεξάρτητη και δεν συσχετίζεται με τις αντίστοιχες διαδικασίες που ακολουθούνται από τις Γραμματείες των Τμημάτων για την εκτός ΕΣΠΑ Πρακτική Άσκηση. 

Ώρες λειτουργίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: Κατά την διάρκεια υποβολής των ηλεκτρονικών Αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ τηλεφωνικά, τις εργάσιμες ημέρες από 11.00 έως και 16.00, καθώς και μέσω email ή messenger.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ βρίσκεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου (Κτιρίου Διοίκησης), δίπλα από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 529 48 25

E-mail: praktiki-espa@aua.gr

Ιστοσελίδα:  http://praktiki-espa.aua.gr

Facebook: https://www.facebook.com/PraktikiEspaAua

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Πράξης

Παπαδάκης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής