Παρακάτω μπορείτε να βρείτε καταλόγους με τους ενδεικτικούς φορείς υποδοχής ανά Τμήμα Σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι φορείς που αναφέρονται στους καταλόγους αυτούς είναι εγκεκριμένοι από τα Τμήματα Σπουδών και κατά συνέπεια οι φοιτητές τους μπορούν να κάνουν σε αυτούς την πρακτική τους άσκηση.

Σε περίπτωση που ο φορέας που επιθυμεί ένας/μια φοιτητής/τρια να κάνει την πρακτική του/της άσκησης δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Τμήματός του/της (βλ. παρακάτω), παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματός για να την έγκριση του φορέα πριν την υποβολή αίτησης για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

Τίτλος προγράμματος:

«Πρακτική Άσκηση Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6004523.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‹‹Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027››.