Κατεβάστε το ημερολόγιο πρακτικής άσκησης κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Τίτλος προγράμματος:

«Πρακτική Άσκηση Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6004523

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‹‹Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027››.