Οι φοιτητές 9ου εξαμήνου που ενδιαφέρονται να κάνουν την Πρακτική τους Εξάσκηση μέσω ΕΣΠΑ, κατά τη διάρκεια του 10ου εξαμήνου των σπουδών τους, θα πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την Αίτησή τους, από 17 Δεκεμβρίου 2020 έως και 2 Φεβρουαρίου 2020, μέσω του υπερσυνδέσμου: https://forms.gle/En7QHmvecMAzTecL7

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 2 Φεβρουαρίου 2020 θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες.